مسیر فعلی شما:
منابع آزمون دکتری نیمه متمرکز ( سراسری ) - گروه دمپزشكي 91-92-93

منابع گروه علوم انسانيمنابع گروه علوم پايهمنابع گروه تربيت بدنيمنابع گروه زبانمنابع گروه هنرمنابع گروه كشاورزيمنابع گروه فني و مهندسيمنابع گروه دمپزشكي
عضویت در خبرنامه


اخبار تخصصي دكتری

منابع آزمون دکتری نیمه متمرکز ( سراسری ) - گروه دمپزشكي 91-92-93
کد رشته امتحانی

رشته امتحانی

رشته ­ های مرتبط که فارغ التحصیلان آن ‌می توانند در این‌ رشته‌ شرکت ‌کنند

منابع و مواد امتحانی:

2701

جراحی دامپزشکی

دکتری عمومی دامپزشکی

1- زبان انگليسي

2- استعداد تحصيلي

3- مجموعه دروس تخصصی در سطح دکترای حرفه ای شامل:

- اصول جراحی و هوشبری

- جراحی عمومی دام های بزرگ

- جراحی عمومی دام های کوچک

- بیماری های اندام های حرکتی

- رادیولوژی و سونوگرافی

2702

مامایی و بیماری های تولید مثل دام

دکتری عمومی دامپزشکی

1 - زبان انگليسي

2- استعداد تحصيلي

3- مجموعه دروس تخصصی در سطح دکترای حرفه ای شامل:

- مامایی

- بیماری های تولید مثل و اورام پستان

- فیزیولوژی و اندوکرینولوژی تولید مثل

- اصول انتخاب و تلقیح مصنوعی

2703

بیماریهای داخلی دامهای کوچک

دکتری عمومی دامپزشکی

1- زبان انگليسي

2- استعداد تحصيلي

3- مجموعه دروس تخصصی در سطح دکترای حرفه ای شامل:

- بیماریهای داخلی دام های کوچک

- اصول معاینه دام

- رادیولوژی دامپزشکی

- کلینیکال پاتولوژی

2704

بیماریهای داخلی دامهای بزرگ

دکتری عمومی دامپزشکی

1- زبان انگليسي

2- استعداد تحصيلي

3- مجموعه دروس تخصصی در سطح دکترای حرفه ای شامل:

- بیماریهای داخلی دامهای بزرگ

- اصول معاینه دام

- بیماریهای متابولیک

- مسمومیت دام

2706

کلینیکال پاتولوژی دامپزشکی

دکتری عمومی دامپزشکی

1- زبان انگليسي

2- استعداد تحصيلي

3- مجموعه دروس تخصصی در سطح دکترای حرفه ای شامل:

- کلینیکال پاتولوژی

- باکتری شناسی عمومی

- ویروس شناسی

- قارچ شناسی

- انگل شناسی

- پاتولوژی

- ایمونولوژی

2707

پاتولوژی دامپزشکی

دکتری عمومی دامپزشکی و پزشکی

1- زبان انگليسي

2- استعداد تحصيلي

3- مجموعه دروس تخصصی در سطح دکترای حرفه ای شامل:

- آسیب شناسی عمومی

- آسیب شناسی اختصاصی

- اصول کالبدگشایی و نمونه برداری

- بافت شناسی

- میکروبیولوژی (باکتری، ویروس، قارچ، انگل، ایمنی شناسی)

2708

بهداشت و بیماریهای طیور

دکتری عمومی دامپزشکی

1- زبان انگليسي

2- استعداد تحصيلي

3- مجموعه دروس تخصصی در سطح دکترای حرفه ای شامل:

- بیماری های طیور

- تغذیه و پرورش طیور

- پاتوبیولوژی (قارچ شناسی، ویروس شناسی، باکتری شناسی، ایمونولوژی، آسیب شناسی، انگل شناسی و کلینیکال پاتولوژی)

2709

بیوشیمی

دکتری عمومی دامپزشکی، پزشکی، داروسازی، دندانپزشکی

کارشناسی ارشد: بیوشیمی، ژنتیک، سلولی و مولکولی

1- زبان انگليسي

2- استعداد تحصيلي

3- مجموعه دروس تخصصی در سطح دکترای حرفه ای شامل:

- بیوشیمی

- کلینیکال پاتولوژی

2710

بهداشت آبزیان

دکتری عمومی دامپزشکی

کارشناسی ارشد در رشته های شیلات

- زیست شناسی (غیر از گرایش گیاهی)

1- زبان انگليسي

2- استعداد تحصيلي

3- مجموعه دروس تخصصی در سطح دکترای حرفه ای شامل:

- بیماری های ماهی

- ماهی شناسی عمومی

-تکثیر و پرورش ماهی

2711

بهداشت مواد غذایی

دکتری عمومی دامپزشکی ، پزشکی ، داروسازی

کارشناسی ارشد : تغذیه ، صنایع غذایی ، زیست شناسی ( غیر از گرایش گیاهی)

شیمی ، میکروبیولوژی، بهداشت مواد غذایی

 

1- زبان انگليسي

2- استعداد تحصيلي

3- مجموعه دروس تخصصی در سطح دکترای حرفه ای

- میکروب شناسی مواد غذایی

- شیمی مواد غذایی

- بهداشت و بازرسی گوشت

- بهداشت و صنایع شیر

- صنایع گوشت

- اپیدمیولوژی

- بیماری های مشترک انسان و دام

2713

اپیدمیولوژی

دکتری عمومی دامپزشکی ، پزشکی

کارشناسی ارشد: اپیدمیولوژی

 

1- زبان انگليسي

2- استعداد تحصيلي

3- مجموعه دروس تخصصی در سطح دکترای حرفه ای

- اصول اپیدمیولوژی

- آمار حیاتی

- بیماری های باکتریایی ، ویروسی ، انگلی و غیر واگیردار دام و طیور

- بیماری های مشترک انسان و دام

2714

انگل شناسی دامپزشکی

 

 

دکتری عمومی دامپزشکی، پزشکی

کارشناسی ارشد: انگل شناسی –باکتری شناسی –قارچ شناسی –ویروس شناسی –ایمنی شناسی –علوم آزمایشگاهی پزشکی –زیست شناسی ( به غیر از گرایش گیاهی) بهداشت مواد غذایی- بیوتکنولوژی پزشکی

1- زبان انگليسي

2- استعداد تحصيلي

3- مجموعه دروس تخصصی در سطح دکترای حرفه ای

- کرم های گرد و بیماری

- کرم های پهن و بیماری ها

- تک یاخته و بیماری ها

- بند پایان و بیماری ها

- اصول همه گیری شناسی

2715

باکتری شناسی

 

 

دکتری عمومی دامپزشکی، پزشکی

کارشناسی ارشد: انگل شناسی –باکتری شناسی –قارچ شناسی –ویروس شناسی –ایمنی شناسی –علوم آزمایشگاهی پزشکی –زیست شناسی ( به غیر از گرایش گیاهی) بهداشت مواد غذایی- بیوتکنولوژی پزشکی

 

1- زبان انگليسي

2- استعداد تحصيلي

3- مجموعه دروس تخصصی در سطح دکترای حرفه ای

- باکتری شناسی عمومی

- باکتری شناسی اختصاصی و بیماری ها

- ویروس شناسی و بیماری ها

- قارچ شناسی و بیماری ها

- ایمنی شناسی و سرم شناسی

2718

ایمنی شناسی

 

 

دکتری عمومی دامپزشکی، پزشکی

کارشناسی ارشد: انگل شناسی –باکتری شناسی –قارچ شناسی –ویروس شناسی –ایمنی شناسی –علوم آزمایشگاهی پزشکی –زیست شناسی ( به غیر از گرایش گیاهی) بهداشت مواد غذایی- بیوتکنولوژی پزشکی

 

1- زبان انگليسي

2- استعداد تحصيلي

3- مجموعه دروس تخصصی در سطح دکترای حرفه ای

- ایمنی شناسی و سرم شناسی

- باکتری شناسی اختصاصی و بیماری ها

- ویروس شناسی و بیماری ها

- قارچ شناسی و بیماری ها

2719

بیوتکنولوژی (زیست فناوری)

 

دکتری دامپزشکی –پزشکی –داروسازی

کارشناسی ارشد: بیوتکنولوژی پزشکی –باکتری شناسی –قارچ شناسی –ویروس شناسی –ایمنی شناسی –علوم آزمایشگاهی پزشکی –زیست شناسی(به غیر از گرایش گیاهی) بهداشت مواد غذایی –ژنتیک –بیوشیمی

1- زبان انگليسي

2- استعداد تحصيلي

3- مجموعه دروس تخصصی در سطح دکترای حرفه ای

- باکتری شناسی عمومی

- ویروس شناسی و بیماری ها

- ایمنی شناسی و سرم شناسی

- بیوشیمی

- قارچ شناسی و بیماری ها

- اصول ژنتیک

2720

فناوری تولید مثل در دامپزشکی

 

دکتری عمومی دامپزشکی و پزشکی

 

 

1- زبان انگليسي

2- استعداد تحصيلي

3- مجموعه دروس تخصصی در سطح دکترای حرفه ای

- فیزیولوژی تولید مثل

- جنین شناسی

- بیوشیمی

- اصول ژنتیک

- مامایی

- اصول انتخاب و تلقیح مصنوعی

2721

سم شناسی

 

 

دکتری عمومی دامپزشکی، پزشکی ، داروسازی

کارشناسی ارشد: شیمی ، بیوشیمی، سم شناسی، باکتری شناسی –قارچ شناسی –ویروس شناسی ––علوم آزمایشگاهی پزشکی – بهداشت مواد غذایی- بیوتکنولوژی پزشکی

 

 

1- زبان انگليسي

2- استعداد تحصيلي

3- مجموعه دروس تخصصی در سطح دکترای حرفه ای

- سم شناسی پایه

- سم شناسی دامپزشکی

- فیزیولوژی پایه

- بیوشیمی (2)

- شیمی مواد غذایی

2722

فارماکولوژی دامپزشکی

 

 

دکتری عمومی دامپزشکی، پزشکی ، داروسازی

کارشناسی ارشد: فارماکولوژی –زیست شناسی ( به غیر از گرایش گیاهی) –سم شناسی –بیوشیمی –بیوتکنولوژی پزشکی –فیزیولوژی دامپزشکی و پزشکی

 

1- زبان انگليسي

2- استعداد تحصيلي

3- مجموعه دروس تخصصی در سطح دکترای حرفه ای

- فارماکولوژی دامپزشکی (1و2)

- فیزیولوژی

- پاتوبیولوژی ( انگل شناسی –میکروب شناسی و پاتولوژی )

- بیوشیمی

- سم شناسی

2723

فیزیولوژی

 

 

دکتری عمومی دامپزشکی، پزشکی، داروسازی

کارشناسی ارشد: فیزیولوژی دامپزشکی و پزشکی ، زیست شناسی ( به غیر از گرایش گیاهی) بیوشیمی ، علوم تشریحی ، علوم دامی

 

1- زبان انگليسي

2- استعداد تحصيلي

3- مجموعه دروس تخصصی در سطح دکترای حرفه ای

- فیزیولوژی 1و2

- فارماکولوژی

- بیوشیمی

- بافت شناسی و آناتومی

2724

آناتومی و جنین شناسی مقایسه ای دامپزشکی

 

 

 

دکتری دامپزشکی –پزشکی

کارشناسی ارشد: علوم تشریحی، جنین شناسی، بافت شناسی، فیزیولوژی، زیست شناسی ( به غیر از گرایش گیاهی)، بیوشیمی

 

 

1- زبان انگليسي

2- استعداد تحصيلي

3- مجموعه دروس تخصصی در سطح دکترای حرفه ای

- کالبد شناسی1و2

- بافت شناسی

- کالبد شناسی پایه

- جنین شناسی

2725

بافت شناسی دامپزشکی

 

 

 

دکتری دامپزشکی –پزشکی

کارشناسی ارشد: علوم تشریحی، جنین شناسی، بافت شناسی، بیوتکنولوژی پزشکی، ژنتیک، زیست شناسی ( به غیر از گرایش گیاهی)

 

1- زبان انگليسي

2- استعداد تحصيلي

3- مجموعه دروس تخصصی در سطح دکترای حرفه ای

- بافت شناسی 1 و 2

- کالبد شناسی 1 و 2

- جنین شناسی


موسسه خيريه نور مبينتصاویر متحرک پایین 2تصاویر متحرک پایین 4تصاویر متحرک پایین 1تصاویر متحرک پایین 3

تمامی حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به فروشگاه IranPhD.com می باشد پرده زبرا يو پي اس چاپ آنلاين لباسشویی