مسیر فعلی شما:
منابع و مواد امتحاني آزمون دكتري نيمه متمركز - گروه علوم پايه 91-92-93

منابع گروه علوم انسانيمنابع گروه علوم پايهمنابع گروه تربيت بدنيمنابع گروه زبانمنابع گروه هنرمنابع گروه كشاورزيمنابع گروه فني و مهندسيمنابع گروه دمپزشكي
عضویت در خبرنامه


اخبار تخصصي دكتری

منابع و مواد امتحاني آزمون دكتري نيمه متمركز - گروه علوم پايه 91-92-93جدول منابع و مواد امتحاني كليه رشته هاي اين گروه:

کد رشته امتحانی

رشته امتحانی

رشته ­ های مرتبط که فارغ التحصیلان آن‌می تواننددراین‌رشته‌شرکت‌کنند

منابع و مواد امتحانی آزمون دكتري نيمه متمركز

2201

مجموعه زمین‌شناسی

- چینه‌ و فسیل شناسی

کلیه رشته‌ها

1- زبان انگلیسی

2- استعداد تحصيلي

3- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی:

- زمین شناسی ایران

- سنگ شناسی

4- دروس تخصصی کارشناسی ارشد:

- میکروفسیل (فرامینیفرها و غیر‌فرامینیفرها)

- چینه شناسی (زیست چینه و سنگ چینه)

2202

مجموعه زمین‌شناسی

- زمین شناسی نفت

کلیه رشته‌ها

1- زبان انگلیسی

2- استعداد تحصيلي

3- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی:

- زمین شناسی ایران

- سنگ شناسی

4- دروس تخصصی کارشناسی ارشد:

- زمین شناسی نفت پیشرفته

- سنگ رسوبی پیشرفته

2203

مجموعه زمین‌شناسی

- رسوب‌شناسی

- سنگ‌شناسی رسوبی

کلیه رشته‌ها

1- زبان انگلیسی

2- استعداد تحصيلي

3- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی:

- زمین شناسی ایران

- سنگ شناسی

4- دروس تخصصی کارشناسی ارشد:

- سنگ رسوبی (کربناته و غیر کربناته)

- رسوب شناسی پیشرفته

2204

مجموعه زمین‌شناسی

- آب شناسی

کلیه رشته‌ها

1- زبان انگلیسی

2- استعداد تحصيلي

3- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی:

- زمین شناسی ایران

- سنگ شناسی

4- دروس تخصصی کارشناسی ارشد:

- هیدروژئولوژی پیشرفته

- هیدرولیک آب های زیرزمینی

2205

مجموعه زمین‌شناسی

- زمین شناسی مهندسی

کلیه رشته‌ها

 

1- زبان انگلیسی

2- استعداد تحصيلي

3- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی شامل:

-زمین‌شناسی ایران

- سنگ‌شناسی

4- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی ارشد شامل:

 -زمین‌شناسی مهندسی پیشرفته

- مکانیک خاک و سنگ

2206

مجموعه زمین‌شناسی

- زیست محیطی

کلیه رشته‌ها

1- زبان انگلیسی

2- استعداد تحصيلي

3- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی:

- زمین شناسی ایران

- سنگ شناسی

4- دروس تخصصی کارشناسی ارشد:

- زمین شناسی زیست محیطی

- زمین شناسی پزشکی

2207

مجموعه زمین‌شناسی

- ژئوشیمی

(زمین شیمی)

کلیه رشته‌ها

1- زبان انگلیسی

2- استعداد تحصيلي

3- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی:

- زمین شناسی ایران

- سنگ شناسی

4- دروس تخصصی کارشناسی ارشد:

- زمین شناسی شیمی سیالات گرمابی

- اکتشافات زمین شیمیایی

2208

مجموعه زمین‌شناسی

- پترولوژی

کلیه رشته‌ها

1- زبان انگلیسی

2- استعداد تحصيلي

3- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی:

- زمین شناسی ایران

- سنگ شناسی

4-  مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی ارشد:

- پترولوژی سنگ های آذرین و دگرگونی

- ژئوکروئولوژی

2209

مجموعه زمین‌شناسی

- اقتصادی

کلیه رشته‌

 

1- زبان انگلیسی

2- استعداد تحصيلي

3- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی:

- زمین شناسی ایران

- سنگ شناسی

4- دروس تخصصی کارشناسی ارشد:

- کانسارها (آذرین – دگرگونی – رسوبی)

- اکتشاف زمین شیمیایی

2210

مجموعه زمین‌شناسی

- تکتونیک

کلیه رشته‌ها

1- زبان انگليسي

2- استعداد تحصيلي

3- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی:

- زمین شناسی ایران

- سنگ شناسی

4- دروس تخصصی کارشناسی ارشد:

- زمین ساخت پیشرفته

- ژئوتکتونیک

2212

مجموعه شیمی

- شیمی آلی

کلیه رشته‌ها

 

1- زبان انگلیسی

2- استعداد تحصيلي

3- دروس تخصصی کارشناسی ارشد:

- شیمی آلی پیشرفته

- طیف سنجی در شیمی آلی

- سنتز ترکیبات آلی

2213

مجموعه شیمی

- شیمی تجزیه

کلیه رشته‌ها

1- زبان انگلیسی

2- ا ستعداد تحصيلي

3- دروس تخصصی کارشناسی ارشد:

- شیمی تجزیه پیشرفته

- اسپکتروسکوپی تجزیه ای 1

- الکتروشیمی تجزیه ای

2214

مجموعه شیمی

- شیمی معدنی

کلیه رشته‌ها

1- زبان انگلیسی

2- استعداد تحصيلي

3- دروس تخصصی کارشناسی ارشد:

- شیمی معدنی پیشرفته

- سینیتیک

– ترمودینامیک و مکانیزم واکنشهای معدنی

- طیف سنجی در شیمی معدنی

2215

مجموعه شیمی

- شیمی کاربردی

کلیه رشته‌ها

1- زبان انگلیسی

2- استعداد تحصيلي

3- دروس تخصصی کارشناسی ارشد:

- کنترل دستگاه ها و گسترش شیمی از آزمایشگاه به صنعت

- واکنش گاه های شیمیایی

- شیمی تجزیه پیشرفته

2216

مجموعه شیمی

- پلیمر

کلیه رشته‌ها

 

1- زبان انگلیسی

2- استعداد تحصيلي

3- دروس تخصصی کارشناسی ارشد:

- شیمی و سینتیک واکنش های پلیمرها

- سنتز پلیمرها

- شناسایی پلیمرها

2217

مجموعه شیمی

- الکتروشیمی

کلیه رشته‌ها

1- زبان انگلیسی

2- استعداد تحصيلي

3- دروس تخصصی کارشناسی ارشد:

- الکتروشیمی پیشرفته

- سینیتیک شیمیایی پیشرفته

- شیمی سطح پیشرفته

2218

مجموعه شیمی

- فیتوشیمی

کلیه رشته‌ها

1- زبان انگلیسی

2- استعداد تحصيلي

3- دروس تخصصی کارشناسی ارشد:

- شیمی آلی پیشرفته

- شیمی ترکیبات طبیعی

- جداسازی و شناسایی ترکیبات طبیعی

2219

هواشناسی

کلیه رشته‌ها

 

1- زبان انگلیسی

2- استعداد تحصيلي

3- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی:

- ریاضی عمومی 1 و 2

- فیزیک عمومی 1 و 2

4- دروس تخصصی کارشناسی ارشد:

- دینامیک جو و مدل سازی عددی جو و اقیانوس

- فیزیک جو

– هواشناسی سینوپتیکی

2220

زیست شناسی

- فیزیولوژی گیاهی

 

کلیه رشته‌ها

1- زبان انگلیسی

2- استعداد تحصيلي

3- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی شامل:

-فیزیولوژی

- سیستماتیک و تکوین گیاهی شامل ریخت شناسی- تشریح- ریخت زایی و اندام زایی

4- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی ارشد شامل:

- جذب و انتقال در گیاهان

- متابولیسم گیاهی

2221

زیست شناسی

- سیستماتیک گیاهی

- بوم شناسی گیاهی (اکولوژی گیاهی)

 

کلیه رشته‌ها

1- زبان انگلیسی

2- استعداد تحصيلي

3- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی شامل:

-فیزیولوژی

- سیستماتیک و تکوین گیاهی شامل ریخت شناسی- تشریح- ریخت زایی و اندام زایی

4- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی ارشد شامل:

- تاکسونومی مدرن

- اکولوژی پوشش های گیاهی

2222

زیست شناسی

- سلولی تکوین گیاهی

 

 

کلیه رشته‌ها

1- زبان انگلیسی

2- استعداد تحصيلي

3- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی شامل:

-فیزیولوژی

- سیستماتیک و تکوین گیاهی شامل ریخت شناسی- تشریح- ریخت زایی و اندام زایی

4- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی ارشد شامل:

- تشریح گیاهان آوندی

- سلول شناسی و بافت شناسی پیشرفته 

- زیست شناسی تکوینی گیاهی

2223

علوم جانوری

- فیزیولوژی جانوری

 

کلیه رشته‌ها

1- زبان انگلیسی

2- استعداد تحصيلي

3- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی شامل:

-فیزیولوژی اندام‌ها

- بیوشیمی

- زیست‌شناسی سلولی و مولکولی

4- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی ارشد شامل:

- فیزیولوژی سیستم عصبی مرکزی و فیزیولوژی غشاء

2224

 علوم جانوری

- بیوسیستماتیک جانوری

کلیه رشته‌ها

1- زبان انگلیسی

2- استعداد تحصيلي

3- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی:

- فیزیولوژی جانوری

- جانورشناسی

- جنین شناسی

- بافت شناسی

4- دروس تخصصی کارشناسی ارشد:

- بیوسیستماتیک جانوری

- گونه و گونه زایی

2225

زیست شناسی

- تکوینی

کلیه رشته‌ها

1- زبان انگلیسی

2- استعداد تحصيلي

3- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی:

- فیزیولوژی جانوری

- جانورشناسی

- جنین شناسی

- بافت شناسی

4- دروس تخصصی کارشناسی ارشد:

- جنین شناسی مقایسه‌ای و زیست تکوینی جانوری

2226

زیست شناسی

- سلولی و مولکولی

کلیه رشته‌ها

1- زبان انگلیسی

2- استعداد تحصيلي

3- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی:

- بیوشیمی

- بیوفیزیک

- میکروبیولوژی

- ژنتیک

- سلولی و مولکولی

4- دروس تخصصی کارشناسی ارشد:

- زیست شناسی سلولی پیشرفته

- ساختار DNA ها و همانندسازی

- رونویسی و ترجمه

- تنظیم بیان ژن

2227

 بیوشیمی

 

کلیه رشته‌ها

 

1- زبان انگلیسی

2- استعداد تحصيلي

3- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی:

- بیوشیمی

- بیوفیزیک

- میکروبیولوژی

- ژنتیک

- سلولی و مولکولی

4- دروس تخصصی کارشناسی ارشد:

- ساختار ماکرومولکولهای زیستی

- آنزیم شناسی

- متابولیسم و روش‌های بیوشیمی

2228

زیست‌شناسی

- ژنتیک مولکولی

 

کلیه رشته‌ها

1- زبان انگلیسی

2- استعداد تحصيلي

3- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی:

- بیوشیمی

- بیوفیزیک

- میکروبیولوژی

- ژنتیک

- سلولی و مولکولی

4- دروس تخصصی کارشناسی ارشد:

- سیتوژنتیک

- ژنتیک مولکولی

2229

زیست شناسی

- میکروبیولوژی

کلیه رشته‌ها

1- زبان انگلیسی

2- استعداد تحصيلي

3- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی:

- بیوشیمی

- میکروبیولوژی

- ژنتیک

- زیست شناسی سلولی و مولکولی

4- دروس تخصصی کارشناسی ارشد:

- فیزیولوژی میکروارگانیزمها

- اکولوژی میکروارگانیزمها

- ژنتیک پرکاریتوها

- ویروس شناسی پیشرفته

2230

بیوفیزیک

 

کلیه رشته‌ها

1- زبان انگلیسی

2- استعداد تحصيلي

3- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی:

- بیوشیمی

- بیوفیزیک

- میکروبیولوژی

- ژنتیک

- سلولی و مولکولی

4- دروس تخصصی کارشناسی ارشد:

- بیوفیزیک (سلولی، پرتوی، ملکولی)

- بیوترمودینامیک

2231

زیست شناسی

- زیست فناوری

(بیوتکنولوژی)

گرایش میکروبی

کلیه رشته‌ها

1- زبان انگلیسی

2- استعداد تحصيلي

3- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی:

- بیوشیمی

- بیوفیزیک

- میکروبیولوژی

- ژنتیک

- سلولی و مولکولی

4- دروس تخصصی کارشناسی ارشد:

- ساختار و عملکرد ماکروملکولهای زیستی

- مهندسی ژنتیک پیشرفته

- مهندسی پروتئین

- بیولوژی ملکولی

2232

آمار

-کلیه گرایش ها

کلیه رشته‌ها

1- زبان انگلیسی

2- استعداد تحصيلي

3- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی:

- آنالیز ریاضی 1

- ریاضی عمومی 1

- احتمال و کاربرد آن

- آمار ریاضی 1 (بدون مبحث برآوردیابی)

4- دروس تخصصی کارشناسی ارشد:

- استنباط آماری 1

2233

مجموعه ریاضی

- ریاضی محض

کلیه رشته‌ها

1-  زبان انگلیسی

2- استعداد تحصيلي

3- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی:

- آنالیز ریاضی 1

- جبر خطی

- جبر 1

4- دروس تخصصی کارشناسی ارشد:

- جبر پیشرفته

– آنالیز حقیقی 1

2234

مجموعه ریاضی

- ریاضی کاربردی

کلیه رشته‌ها

1- زبان انگلیسی

2- استعداد تحصيلي

3- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی:

- آنالیز ریاضی 1

- جبر خطی

- آنالیز عددی 1

4- دروس تخصصی کارشناسی ارشد:

- آنالیز عددی پیشرفته

- آنالیز حقیقی 1

- تحقیق در عملیات پیشرفته 1

2235

 

- فیزیک دریا

کلیه رشته‌ها

1- زبان انگلیسی

2- استعداد تحصيلي

3- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی:

- مکانیک سیالات

- فیزیک عمومی

4- دروس تخصصی کارشناسی ارشد:

- فیزیک دریا و تئوری امواج جزر و مد

2236

زیست شناسی دریا

- جانوران دریا

کلیه رشته‌ها

1- زبان انگلیسی

2- استعداد تحصيلي

3- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی:

- فیزیولوژی جانوران آبزی

- بیولوژی دریا

4- دروس تخصصی کارشناسی ارشد:

- جانورشناسی دریا

- بوم‌شناسی پیشرفته دریا

2237

نانوفیزیک

- نانوفیزیک محاسباتی

- علوم و فناوری نانو (نانو مواد)

- علوم و فناوری نانو (نانو الکترونیک)

کلیه رشته‌ها

1- زبان انگلیسی

2- استعداد تحصيلي

3- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی:

- فیزیک پایه 1 و 2 و 3

4- دروس تخصصی کارشناسی ارشد:

- مکانیک کوانتومی پیشرفته

- الکترودینامیک

- مکانیک آماری پیشرفته 1

- مبانی نانوتکنولوژی

2238

فیزیک

کلیه رشته ها

1- زبان انگلیسی

2- استعداد تحصيلي

3- دروس تخصصی کارشناسی ارشد:

- مکانیک کوانتومی پیشرفته

- الکترودینامیک

- مکانیک آماری پیشرفته 1

2239

فوتونیک

کلیه رشته‌

1- زبان انگليسي

2- استعداد تحصيلي

3- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی:

- فیزیک مدرن

4- دروس تخصصی کارشناسی ارشد:

- مکانیک کوانتومی پیشرفته

- الکترودینامیک

2240

ژئوفیزیک

- لرزه شناسی

کلیه رشته‌

1- زبان انگليسي

2- استعداد تحصيلي

3- دروس تخصصی کارشناسی ارشد:

- فیلترهای دیجیتال

- لرزه شناسی

- تئوری انتشار امواج کشسان

2241

ژئوفیزیک

- زلزله شناسی

کلیه رشته‌ها

1- زبان انگلیسی

2- استعداد تحصيلي

3- دروس تخصصی کارشناسی ارشد:

- فیلترهای دیجیتال

– لرزه زمین ساخت

- تئوری انتشار امواج کشسان

2242

ژئوفیزیک

- الکترومغناطیس

کلیه رشته‌ها

1- زبان انگلیسی

2- استعداد تحصيلي

3- دروس تخصصی کارشناسی ارشد:

- فیلترهای دیجیتال

- اکتشافات EM

- اکتشافات ژئوالکتریک

2243

ژئوفیزیک

- گرانی سنجی

کلیه رشته‌ها

1- زبان انگلیسی

2- استعداد تحصيلي

3- دروس تخصصی کارشناسی ارشد:

- فیلترهای دیجیتال

– گرانی سنجی

- اکتشاف گرانی سنجی

- ژئودزی فیزیکی

2244

نانوشیمی

- نانوشیمی (نانوشیمی نظری)

- نانوشیمی (نانوفناوری پلیمر)

- نانوشیمی (نانو مواد معدنی)

- نانوشیمی (سوپرامولکول)

کلیه رشته‌ها

1- زبان انگلیسی

2- استعداد تحصيلي

3- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی:

- ریاضیات عمومی

- شیمی پایه (شیمی آلی، معدنی، تجزیه و شیمی فیزیک)

4- دروس تخصصی کارشناسی ارشد:

- مبانی نانوتکنولوژی

2246

بیوانفورماتیک

کلیه رشته‌ها

 

1- زبان انگلیسی

2- استعداد تحصيلي

3- دروس تخصصی کارشناسی ارشد:

- زیست شناسی سلولی و ملکولی

- آمار و احتمال

- ساختمان داده و الگوریتم

- ریاضیات گسستهموسسه خيريه نور مبينتصاویر متحرک پایین 2تصاویر متحرک پایین 4تصاویر متحرک پایین 1تصاویر متحرک پایین 3

تمامی حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به فروشگاه IranPhD.com می باشد پرده زبرا يو پي اس چاپ آنلاين لباسشویی