مسیر فعلی شما:
منابع و مواد امتحاني آزمون دكتري نيمه متمركز (سراسري) - كشاورزي و منابع طبيعي91-92-93

منابع گروه علوم انسانيمنابع گروه علوم پايهمنابع گروه تربيت بدنيمنابع گروه زبانمنابع گروه هنرمنابع گروه كشاورزيمنابع گروه فني و مهندسيمنابع گروه دمپزشكي
عضویت در خبرنامه


اخبار تخصصي دكتری

منابع و مواد امتحاني آزمون دكتري نيمه متمركز (سراسري) - كشاورزي و منابع طبيعي91-92-93

کد رشته امتحانی

رشته امتحانی

رشته ­ های مرتبط که فارغ التحصیلان آن ‌می توانند در این ‌رشته‌شرکت‌کنند

منابع و مواد امتحانی :

2401

- مجموعه محیط زیست

- آلودگی های محیط زیست

( کلیه رشته ها)

1- زبان انگلیسی

2- استعداد تحصيلي

3- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی شامل:

- آلودگی آب و خاک

- آلودگی هوا

4- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی ارشد شامل :

- مدیریت مواد زاید جامد

- آلودگی های صنعتی

2402

مجموعه محیط زیست

-تنوع زیستی

( کلیه رشته ها)

1- زبان انگلیسی

2- استعداد تحصيلي

3- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی شامل:

- بوم شناسی مهره داران

- مبانی مدیریت حیات وحش

- زیست شناسی حفاظت

4- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی ارشد شامل :

- اکولوژی حیات وحش تکمیلی

- مدیریت پارک ها و حیات وحش

2403

مجموعه محیط زیست

- آمایش محیط زیست

( کلیه رشته ها)

1- زبان انگلیسی

2- استعداد تحصيلي

3- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی شامل:

- ارزیابی محیط زیست

- سامانه های اطلاعات جغرافیایی ( GIS )

4- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی ارشد شامل :

- آزمایش سر زمین

- ارزیابی اثرات توسعه

2404

مکانیک ماشین‌های کشاورزی

( کلیه رشته ها)

1- زبان انگلیسی

2- استعداد تحصيلي

3- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی شامل:

-ریاضیات 1و2و3

- استاتیک

–مقاومت مصالح

–دینامیک

–طراحی اجزاء

–موتور

–تراکتور و ماشین های کشاورزی

4- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی ارشد شامل :

-ریاضیات تکمیلی

–طراحی ماشین های کشاورزی تکمیلی

- ابزار و روش های اندازه گیری

2405

مکانیزاسیون کشاورزی

 

- انرژی در کشاورزی

- کشاورزی دقیق

- برداشت محصولات کشاورزی

- مهندسی پس از برداشت

( کلیه رشته ها)

1- زبان انگلیسی

2- استعداد تحصيلي

3- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی شامل:

-ریاضیات عمومی

–آمار و طرح آزمایش ها

–ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون

–تحلیل و ارزیابی پروژه های مکانیزاسیون

4- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی ارشد شامل :

-تحلیل سیستم های مکانیزه

–ریاضیات و طرح تکمیلی

–آزمون و ارزیابی ماشین کشاورزی

2406

مجموعه علوم باغبانی و فضای سبز

 

- سبزی کاری

- فیزیولوژی و اصلاح سبزی

( کلیه رشته ها)

1- زبان انگلیسی

2- استعداد تحصيلي

3- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی شامل:

- فیزیولوژی گیاهی و فیزیولوژی پس از برداشت

–اصول تولید گیاهان باغبانی

- ژنتیک و اصلاح گیاهان باغبانی

4- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی ارشد شامل :

-تغذیه و متابولیسم گیاهان باغبانی

- فیزیولوژی سبزی‌ها

- اصلاح سبزی‌ها

2407

مجموعه علوم باغبانی و فضای سبز

- میوه کاری

- فیزیولوژی و اصلاح میوه

 

( کلیه رشته ها)

1- زبان انگلیسی

2- استعداد تحصيلي

3- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی شامل:

-فیزیولوژی گیاهی و فیزیولوژی پس از برداشت

–اصول تولید گیاهان باغبانی

–ژنتیک و اصلاح گیاهان باغبانی

4- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی ارشد شامل :

-تغذیه و متابولیسم گیاهان باغبانی

فیزیولوژی درختان میوه

–اصلاح درختان میوه

2408

مجموعه علوم باغبانی و فضای سبز

- گیاهان زینتی

 

( کلیه رشته ها)

1- زبان انگلیسی

2- استعداد تحصيلي

3- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی شامل:

-فیزیولوژی گیاهی و فیزیولوژی پس از برداشت

–اصول تولید گیاهان باغبانی

–ژنتیک و اصلاح گیاهان باغبانی

4- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی ارشد شامل :

-تغذیه و متابولیسم گیاهان باغبانی

–فیزیولوژی گل وگیاهان زینتی

–اصلاح گل و گیاهان زینتی

2409

مجموعه علوم باغبانی و فضای سبز

- گیاهان دارویی

- فیزیولوژی و اصلاح گیاهان دارویی و ادویه و نوشابه ای

 

( کلیه رشته ها)

1- زبان انگلیسی

2- استعداد تحصيلي

3- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی شامل:

-فیزیولوژی گیاهی و فیزیولوژی پس از برداشت

–اصول تولید گیاهان باغبانی

–ژنتیک و اصلاح گیاهان باغبانی

4- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی ارشد شامل :

-تغذیه و متابولیسم گیاهان باغبانی

فیزیولوژی گیاهان دارویی

–اصلاح گیاهان دارویی

2410

مجموعه علوم باغبانی و فضای سبز

- فیزیولوژی پس از برداشت

( کلیه رشته ها)

1- زبان انگلیسی

2- استعداد تحصيلي

3- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی شامل:

-فیزیولوژی گیاهی و فیزیولوژی پس از برداشت

–اصول تولید گیاهان باغبانی

–ژنتیک و اصلاح گیاهان باغبانی

4- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی ارشد شامل :

-تغذیه و متابولیسم گیاهان باغبانی

فیزیولوژی پس از برداشت تکمیلی

–تکنولوژی پس از برداشت

2411

مجموعه علوم باغبانی و فضای سبز

- بیوتکنولوژی و ژنتیک مولکولی

( کلیه رشته ها)

1- زبان انگلیسی

2- استعداد تحصيلي

3- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی شامل:

-فیزیولوژی گیاهی و فیزیولوژی پس از برداشت

–اصول تولید گیاهان باغبانی

–ژنتیک و اصلاح گیاهان باغبانی

4- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی ارشد شامل :

-تغذیه و متابولیسم گیاهان باغبانی

–مبانی بیوتکنولوژی گیاهی و مارکرهای مولکولی

–ژنتیک مولکولی

2412

مجموعه علوم و صنایع غذایی

- تکنولوژی مواد غذایی

( کلیه رشته ها)

1- زبان انگلیسی

2- استعداد تحصيلي

3- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی شامل:

-شیمی مواد غذایی

–میکروبیولوژی مواد غذایی

–اصول مهندسی صنایع غذایی

–تکنولوژی مواد غذایی

–کنترل کیفیت مواد غذایی

4- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی ارشد شامل :

-شیمی مواد غذایی تکمیلی

–میکروبیولوژی صنعتی مواد غذایی

–خواص بیوفیزیکی محصولات کشاورزی

2413

مجموعه علوم و صنایع غذایی

- میکروبیولوژی مواد غذایی

- بهداشت مواد غذایی

 

( کلیه رشته ها)

1- زبان انگلیسی

2- استعداد تحصيلي

3- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی شامل:

-شیمی مواد غذایی

–میکروبیولوژی مواد غذایی

–اصول مهندسی صنایع غذایی

–تکنولوژی مواد غذایی

4- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی ارشد شامل :

-فرآیند مواد غذایی تکمیلی

–میکروبیولوژی مواد غذایی تکمیلی

–میکروبیولوژی صنعتی مواد غذایی

بیولوژی مولکولی میکروارگانیزم ها

2414

مجموعه علوم و صنایع غذایی

 

- شیمی مواد غذایی

 

( کلیه رشته ها)

1- زبان انگلیسی

2- استعداد تحصيلي

3- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی شامل:

-شیمی مواد غذایی

–میکروبیولوژی مواد غذایی

–اصول مهندسی صنایع غذایی

–تکنولوژی مواد غذایی

4- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی ارشد شامل :

-شیمی مواد غذایی تکمیلی

فرآیند مواد غذایی تکمیلی

– روش های نوین آزمایشگاهی

2415

مجموعه علوم و صنایع غذایی

- مهندسی صنایع غذایی

 

( کلیه رشته ها)

1- زبان عمومی و تافل

2- استعداد تحصيلي

3- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی شامل:

-شیمی مواد غذایی

–میکروبیولوژی مواد غذایی

–اصول مهندسی صنایع غذایی

–تکنولوژی مواد غذایی

–کنترل کیفیت مواد غذایی

4- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی ارشد شامل :

-مهندسی صنایع غذایی تکمیلی

خواص بیوفیزیکی محصولات کشاورزی

–فرآیند مواد غذایی تکمیلی

2416

اقتصاد کشاورزی

- اقتصاد منابع طبیعی

- سیاست و توسعه کشاورزی

- مدیریت مزرعه

- بازاریابی محصولات کشاورزی

 

( کلیه رشته ها)

1- زبان انگلیسی

2- استعداد تحصيلي

3- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی شامل:

-اقتصاد خرد

–اقتصاد سنجی

-  اقتصاد توسعه کشاورزی

4- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی ارشد شامل :

-اقتصاد خرد تکمیلی

–اقتصاد سنجی 1

- اقتصاد کلان تکمیلی

–اقتصاد منابع طبیعی و محیط زیست

2417

مجموعه چوب‌شناسی و صنایع چوب

- حفاظت و اصلاح چوب

( کلیه رشته ها)

1- زبان انگلیسی

2- استعداد تحصيلي

3- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی شامل:

-چوب شناسی

–فیزیک چوب

–شیمی چوب

–مکانیک چوب

4- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی ارشد شامل :

- روش‌های اصلاح چوب

–حفاظت چوب تکمیلی

 

2418

مجموعه چوب شناسی و چوب

- صنایع چوب با فرآورده های مرکب چوب

 

( کلیه رشته ها)

1- زبان انگلیسی

2- استعداد تحصيلي

3- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی شامل:

-چوب شناسی

–فیزیک چوب –شیمی چوب

–مکانیک چوب

4- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی ارشد شامل :

-تخته لایه پیشرفته

–تخته خرده چوب پیشرفته

–تخته فیبر پیشرفته

–فناوری چسب

–چند سازه های چوب

–پلاستیک

2419

مجموعه چوب و صنایع چوب

- صنایع خمیر و کاغذ

 

( کلیه رشته ها)

1- زبان انگلیسی

2- استعداد تحصيلي

3- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی شامل:

-چوب شناسی

–فیزیک چوب

–شیمی چوب

–مکانیک چوب

4- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی ارشد شامل :

-کاغذ سازی

–تبدیلات کاغذ

–خواص فیزیکی و مکانیکی کاغذ

–شیمی چوب تکمیلی

–خمیر و کاغذ

–رنگبری

2420

مجموعه علوم خاک

- بیولوژی و بیوتکنولوژی خاک

- بیولوژی خاک

 

( کلیه رشته ها)

1- زبان انگلیسی

2- استعداد تحصيلي

3- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی شامل:

-شیمی و حاصلخیزی خاک

–فیزیک و حفاظت خاک

–رده بندی و ارزیابی خاک

4- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی ارشد شامل :

-روابط آب و خاک و گیاه تکمیلی

–بیولوژی و بیوتکنولوژی خاک

–حاصلخیزی خاک و تکنولوژی تهیه کودهای زیستی

2421

مجموعه علوم خاک

- فیزیک و حفاظت خاک

 

( کلیه رشته ها)

1- زبان انگلیسی

2- استعداد تحصيلي

3- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی شامل:

-شیمی و حاصلخیزی خاک

–فیزیک و حفاظت خاک

–رده بندی و ارزیابی خاک

4- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی ارشد شامل :

-روابط آب و خاک و گیاه تکمیلی

فیزیک خاک تکمیلی

–فرسایش و حفاظت خاک تکمیلی

2422

مجموعه علوم خاک

- پیدایش و رده بندی و ارزیابی خاک

 

( کلیه رشته ها)

1- زبان انگلیسی

2- استعداد تحصيلي

3- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی شامل:

-شیمی و حاصلخیزی خاک

–فیزیک و حفاظت خاک

–رده بندی و ارزیابی خاک

4- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی ارشد شامل :

-روابط آب و خاک و گیاه تکمیلی

–ژنز و کانی شناسی خاک

رده بندی و ارزیابی اراضی

2423

مجموعه علوم خاک

- شیمی و حاصلخیزی خاک

 

( کلیه رشته ها)

1- زبان انگلیسی

2- استعداد تحصيلي

3- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی شامل:

-شیمی و حاصلخیزی خاک

–فیزیک و حفاظت خاک

–رده بندی و ارزیابی خاک

4- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی ارشد شامل :

-روابط آب و خاک و گیاه تکمیلی

–شیمی خاک تکمیلی

–حاصلخیزی خاک تکمیلی

2424

مجموعه علوم دامی

- فیزیولوژی دام

( کلیه رشته ها)

1- زبان انگلیسی

2- استعداد تحصيلي

3- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی یا کارشناسی ارشد شامل:

-بیوشیمی

–آمار و طرح های آزمایشی

–فیزیولوژی دام

2425

مجموعه علوم دامی

- تغذیه دام

 

( کلیه رشته ها)

1- زبان انگلیسی

2- استعداد تحصيلي

3- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی یا کارشناسی ارشد شامل:

-بیوشیمی

–آمار و طرح های آزمایشی

تغذیه دام و تغذیه طیور

2426

مجموعه علوم دامی

- اصلاح نژاد دام

 

( کلیه رشته ها)

1- زبان انگلیسی

2- استعداد تحصيلي

3- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی یا کارشناسی ارشد شامل:

-بیوشیمی

کاربرد آمار و مدل های خطی در اصلاح

ژنتیک و اصلاح دام

2427

مجموعه علوم و مهندسی آب

- آبیاری و زهکشی

 

( کلیه رشته ها)

1- زبان انگلیسی

2- استعداد تحصيلي

3- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی شامل:

-ریاضیات

–هیدرولیک وهیدرولیک انهار

–اصول آبیاری و زهکشی

4- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی ارشد شامل :

-ریاضیات تکمیلی

–رابطه آب و خاک و گیاه

–آبیاری سطحی و تحت فشار

–جریان در محیط متخلخل

2428

مجموعه علوم و مهندسی آب

- سازه های آبی

 

کلیه رشته ها

 

1- زبان انگلیسی

2- استعداد تحصيلي

3- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی شامل:

-ریاضیات

–هیدرولیک

–اصول آبیاری

–طراحی سازه آبی 1و2

4- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی ارشد شامل :

-ریاضیات تکمیلی

–هیدرولیک مجاری روباز و هیدرولیک رسوب

–مدل های فیزیکی و هیدرولیکی

–طراحی سازه های کنترل و تنظیم آب

2429

مجموعه علوم و مهندسی آب

-منابع آب

 

کلیه رشته ها

1- زبان انگلیسی

2- استعداد تحصيلي

3- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی شامل:

-آمار و احتمالات مهندسی

–هیدرولوژی آب های سطحی و هیدرولوژی مهندسی

–آب های زیر زمینی

–مدیریت منابع آب

4- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی ارشد شامل :

-مهندسی منابع آب

– تحلیل سیستم های منابع آب

2430

هواشناسی کشاورزی

 

کلیه رشته ها

1- زبان انگلیسی

2- استعداد تحصيلي

3- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی شامل:

-ریاضیات

–آمار و احتمالات

–هوا و اقلیم شناسی

4- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی ارشد شامل :

-خرد اقلیم شناسی زیستی

–هواشناسی تکمیلی

-اقلیم شناسی در کشاورزی

–هیدرومتئورولوژی

2431

مجموعه زراعت –اصلاح نباتات

- اصلاح نباتات

- اصلاح نباتات (ژنتیک بیومتری)

- اصلاح نباتات (ژنتیک مولکولی و مهندسی ژنتیک)

 

کلیه رشته ها

1- زبان انگلیسی

2- استعداد تحصيلي

3- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی شامل:

-آمار و طرح آزمایش ها

–ژنتیک

–اصلاح نباتات

4- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی ارشد شامل :

-ژنتیک تکمیلی و مولکولی

–اصلاح نباتات تکمیلی و بیوتکنولوژی گیاهی

–بیومتری و ژنتیک کمی

2432

مجموعه زراعت –اصلاح نباتات

- زراعت

- فیزیولوژی گیاهان زراعی

 

کلیه رشته ها

1- زبان انگلیسی

2- استعداد تحصیلی

3- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی شامل:

فیزیولوژی گیاهی و فیزیولوژی گیاهان زراعی

–ژنتیک و آمار

–اصول و مبانی زراعت

4- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی ارشد شامل :

زراعت تکمیلی

–فیزیولوژی گیاهان زراعتی تکمیلی

–فیزیولوژی رشد و نمو و جذب و متابولیسم

2433

مجموعه زراعت –اصلاح نباتات

- علوم و تکنولوژی

کلیه رشته ها

1- زبان انگلیسی

2- استعداد تحصیلی

3- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی شامل:

آمار و طرح آزمایش ها

–اصول و مبانی زراعت

- فیزیزولوژی گیاهان زراعی

4- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی ارشد شامل :

– فیزیولوژی و متابولیسم بذر

– جنین زایی بذر و تمایز بافت‌ها در بذر

– اصول تولید و فرآوری بذر

– اصول اکولوژی بذر

 

2434

مجموعه زراعت –اصلاح نباتات

- علوم علف های هرز

- شناسایی و مبارزه با علف های هرز

 

 

کلیه رشته ها

1- زبان انگلیسی

2- استعداد تحصيلي

3- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی شامل:

-آمار و طرح آزمایش ها

–اصول و مبانی زراعت

–فیزیولوژی گیاهی

4- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی ارشد شامل :

-مدیریت علف های هرز

–فیزیولوژی علف کش ها

–اکو فیزیولوژی علف های هرز

2435

مجموعه بیوتکنولوژی کشاورزی

 

کلیه رشته ها

1- زبان انگلیسی

2- استعداد تحصیلی

3- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی شامل:

- ژنتیک عمومی

- مبانی بیوشیمی

4- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی ارشد شامل :

-ژنتیک (یوکاریوت و پروکاریوت)

– بیولوژی سلولی و مولکولی

– بیوتکنولوژی کشاورزی

2436

مجموعه زراعت –اصلاح نباتات

- اکولوژی گیاهان زراعی

- کشاورزی اکولوژیک

- بوم شناسی زراعی

 

کلیه رشته ها

1- زبان انگلیسی

2- استعداد تحصيلي

3- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی شامل:

-آمار و طرح آزمایش ها

–اصول و مبانی زراعت

–اکولوژی و فیزیولوژی گیاهی

4- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی ارشد شامل :

-زراعت تکمیلی

– اکولوژی گیاهان زراعی

2437

مجموعه ترویج و آموزش کشاورزی و توسعه روستایی

- ترویج کشاورزی

- آموزش کشاورزی

کلیه رشته ها

1- زبان انگلیسی

2- استعداد تحصيلي

3- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی شامل:

-ترویج و آموزش کشاورزی

–اصول مدیریت در ترویج و آموزش کشاورزی

–جامعه شناسی روستایی

4- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی ارشد شامل :

-آمار و روش تحقیق

–جامعه شناسی توسعه روستایی

–ارزشیابی در ترویج و آموزش کشاورزی

2438

مجموعه ترویج و آموزش کشاورزی و توسعه روستایی

- توسعه روستایی

- توسعه کشاورزی

 

 

کلیه رشته ها

1- زبان انگلیسی

2- استعداد تحصيلي

3- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی شامل:

-ترویج و آموزش کشاورزی

–اصول مدیریت در ترویج و آموزش کشاورزی

–جامعه شناسی روستایی

4- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی ارشد شامل :

-روش تحقیق و آمار اجتماعی

–برنامه ریزی و ارزشیابی طرح های توسعه روستایی

–سیاستگذاری کشاورزی و توسعه اجتماعی اقتصادی روستایی

2439

 

حشره شناسی کشاورزی

- حشره شناسی کشاورزی(کنه‌شناسی و سیستماتیک‌حشرات)

- سم شناسی و فیزیولوژی حشرات

- نماتدهای انگل‌حشرات

- فیزیولوژی و سم‌شناسی

- اکولوژی کنترل حشرات

–بیوسیستماتیک حشرات و کنه ها

 

کلیه رشته ها

 

1- زبان انگلیسی

2- استعداد تحصيلي

3- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی شامل:

-حشره شناسی کشاورزی

–اصول مبارزه و سم شناسی

4- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی ارشد شامل :

بیوسیستماتیک حشرات و کنه ها

–سم شناسی و فیزیولوژی بند پایان (حشرات –کنه ها)

-اکولوژی

-مبارزه بیولوژیک

2440

بیماری شناسی گیاهی

- بیماری شناسی گیاهی

–قارچ شناسی

- بیماری شناسی گیاهی –نماتولوژی

- بیماری شناسی گیاهی –ویروس شناسی و بیماری های ویروسی و گیاهی

- بیماری شناسی گیاهی

- کنترل بیولوژیک و بیماری های گیاهی

 

کلیه رشته ها

1- زبان انگلیسی

2- استعداد تحصيلي

3- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی شامل:

-بیماری های گیاهی

4- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی ارشد شامل :

-مدیریت و کنترل بیولوژیک بیماری های گیاهی

–قارچ شناسی

–ویروس شناسی

–پروکاریوت های بیماری زای گیاهی و نماتدشناسی

2441

مجموعه علوم جنگل

- جنگل‌داری و اقتصاد جنگل

- جنگل‌داری

 

 

کلیه رشته‌ها

1- زبان انگلیسی

2- استعداد تحصیلی

3- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی شامل:

-اکولوژی جنگل

– آمار و اندازه گیری جنگل

– جنگل داری

- اقتصاد جنگل

4- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی ارشد شامل :

- بیومتری جنگل

–برنامه ریزی و مدیریت پایدار جنگل

– ارزشیابی طرح‌های جنگل داری

– سنجش از دور

2442

مجموعه علوم جنگل

- مهندسی جنگل

 

 

کلیه رشته ها

1- زبان انگلیسی

2- استعداد تحصیلی

3- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی شامل:

- اکولوژی جنگل

–جاده سازی جنگل

–اندازه گیری جنگل

–حمل و نقل چوب

4- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی ارشد شامل :

-برنامه ریزی شبکه جاده های جنگلی

–برنامه ریزی و بهره برداری جنگل

– زیست مهندسی نگهداری جاده های جنگلی

کد رشته امتحانی

رشته امتحانی

رشته ­ های مرتبط که فارغ‌التحصیلان آن‌می تواننددراین‌رشته‌شرکت‌کنند

مواد امتحانی و ضرایب به ترتیب دروس در هر گرایش ( از راست به چپ)

2443

مجموعه جنگل داری

- جنگل شناسی و اکولوژی جنگل

 

کلیه رشته ها

1- زبان انگلیسی

2- استعداد تحصیلی

3- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی شامل:

-اکولوژی جنگل

– آمار و اندازه گیری جنگل

– جنگل شناسی

– جنگل کاری و نهالستان‌های جنگل

4- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی ارشد شامل :

-بیولوژی جنگل

–جامعه شناسی گیاهی

–اصلاح نژاد درختان جنگلی

- حاصلخیزی خاک‌های جنگلی

–مبارزه بیولوژیک

2444

مجموعه شیلات

- تکثیر و پرورش

 

کلیه رشته‌ها

1- زبان انگلیسی

2- استعداد تحصیلی

3- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی شامل:

-اکولوژی و ماهی شناسی

4- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی ارشد شامل :

-تکثیر و پرورش تکمیلی (ماهی،آبزیان و غذای زنده)

-مدیریت آبزی پروری (بهداشتی، ژنتیکی و تغذیه، فیزیولوژی آبزیان)

2445

مجموعه شیلات

- فرآوری محصولات شیلاتی

 

کلیه رشته ها

1- زبان انگلیسی

2- استعداد تحصیلی

3- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی شامل:

-اکولوژی و ماهی شناسی

4- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی ارشد شامل :

-فراوری آبزیان(روش های تکمیلی فرآوری، مدیریت فرآوری محصولات شیلاتی)،

-فناوری آبزیان(بیوتکنولوژی فرآورده های شیلاتی، کنترل کیفی تکمیلی)

2446

مجموعه شیلات

- بوم شناسی آبزیان شیلاتی

 

کلیه رشته ها

1- زبان انگلیسی

2- استعداد تحصیلی

3- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی شامل:

اکولوژی و ماهی شناسی

4- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی ارشد شامل :

شناخت منابع آبی (لیمنولوژی – بوم شناسی تکمیلی )

-مدیریت اکوسیستم ها (پویایی شناسی و ارزیابی ذخایر ، ارزیابی و حفاظت اکو سیستم های آبزی، فیزیولوژی رفتار)

2447

مجموعه شیلات

- تولید و بهره برداری

- صید

 

کلیه رشته ها

1- زبان عمومی و تافل

2- استعداد تحصيلي

3- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی شامل:

-اکولوژی و ماهی شناسی

4- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی ارشد شامل :

-فناوری پیشرفته صید ( اصل و روش های صید آبزیان- روش های صید تکمیلی آبزیان)

- طراحی ادوات صیادی (تعمیر و نگهداری ادوات و شناسایی آلات و ادوات صیادی )

2448

مجموعه مرتع داری و آبخیزداری و بیابان زدائی

- علوم مرتع‌، مرتعداری

کلیه رشته ها

1- زبان انگلیسی

2- استعداد تحصیلی

3- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی شامل:

-مدیریت مرتع و آبخیز(اصلاح و توسعه مرتع، مرتعداری، اکولوژی مرتع)

4- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی ارشد شامل :

-اصول کمی زیست بوم های مرتعی (تجزیه و تحلیل روش های اندازه گیری و ارزیابی مرتع ، جامعه شناسی گیاهی ، احیای مناطق خشک و بیابانی )

2449

مجموعه مرتع داری و آبخیزداری و بیابان زدائی

- بیابان زدائی

 

کلیه رشته ها

1- زبان انگلیسی

2- استعداد تحصیلی

3- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی شامل:

-مدیریت بیابان (خاک‌های مناطق خشک، رابطه آب، خاک، گیاه  و ژئومورفولوژی2)

4- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی ارشد شامل :

-مدیریت اکو سیستم های بیابانی ( اکو سیستم مناطق بیابانی ، بیابان زایی )

-فرسایش بادی و کنترل آن

2450

مجموعه مرتع داری و آبخیزداری و بیابان زدائی

- آبخیز داری(علوم و مهندسی آبخیز داری)

 

کلیه رشته ها

1- زبان انگلیسی

2- استعداد تحصیلی

3- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی شامل:

مدیریت مرتع و آبخیز (حفاظت آب و خاک و آبخیزداری، ژئومورفولوژی1، هیدرولوژی)

4- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی ارشد شامل :

- آب و زمین در آبخیز داری (مدیریت منابع آب، سازندهای کواترنر، مهندسی رودخانه، کنترل سیلاب)

-مدیریت جامع حوزه های آبخیز

2451

کشاورزی هسته ای

(کشاورزی هسته ای، اصلاح نباتات و بیوتکنولوژی گیاهی)

کلیه رشته ها

 

1- زبان انگلیسی

2- استعداد تحصيلي

3- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی شامل:

-آمار و طرح آزمایش ها

–ژنتیک

–اصلاح نباتات

4- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی ارشد شامل :

-ژنتیک مولکولی

–کاربرد روش های هسته ای در کشاورزی

–رادیوایزوتوپ ها

2452

مجموعه علوم طیور

-علوم طیور

کلیه رشته ها

 

1- زبان انگلیسی

2- استعداد تحصيلي

3- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی و کارشناسی ارشد شامل:

-بیوشیمی

-آمار و طرح‌های آزمایشی

-تغذیه طیور

- تشریح و فیزیولوژی طیور

2453

مجموعه چوب‌شناسی و صنایع چوب

-بیولوژی و آناتومی چوب

کلیه رشته ها

 

1- زبان انگلیسی

2- استعداد تحصيلي

3- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی شامل:

-چوب شناسی

-فیزیک چوب

-شیمی چوب

-مکانیک چوب

4-مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی ارشد شامل:

- تشریح چوب و الیاف

- کیفیت چوب و رویشگاه


موسسه خيريه نور مبينتصاویر متحرک پایین 2تصاویر متحرک پایین 4تصاویر متحرک پایین 1تصاویر متحرک پایین 3

تمامی حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به فروشگاه IranPhD.com می باشد پرده زبرا يو پي اس چاپ آنلاين لباسشویی