مسیر فعلی شما:
منابع و مواد امتحاني آزمون دكتري نيمه متمركز - گروه علوم انساني 91-92-93

منابع گروه علوم انسانيمنابع گروه علوم پايهمنابع گروه تربيت بدنيمنابع گروه زبانمنابع گروه هنرمنابع گروه كشاورزيمنابع گروه فني و مهندسيمنابع گروه دمپزشكي
عضویت در خبرنامه


اخبار تخصصي دكتری

منابع و مواد امتحاني آزمون دكتري نيمه متمركز - گروه علوم انساني 91-92-93 
جدول منابع و مواد امتحاني كليه رشته هاي اين گروه:


کد رشته امتحانی

نام رشته امتحانی

رشته ­ های مرتبط که فارغ التحصیلان آن‌می تواننددراین‌رشته‌شرکت‌کنند

منابع و مواد امتحانی آزمون دكتري نيمه متمركز

2101

علوم جغرافیایی

- جغرافیای سیاسی

 

کلیه رشته ­ های

علوم جغرافیایی

1- زبان انگلیسی

2- استعداد تحصیلی

3- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی شامل:

- روش تحقیق در جغرافیا

4- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی ارشد شامل:

- اصول و مفاهیم ژئوپلیتیک

- نظریه های جغرافیای سیاسی

2102

علوم جغرافیایی

-  جغرافیا و برنامه ریزی شهری

 

 

کلیه رشته ­ های

علوم جغرافیایی

1- زبان انگلیسی

2- استعداد تحصیلی

3- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی شامل:

- روش تحقیق در جغرافیا

4- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی ارشد شامل:

- جغرافیای شهری پیشرفته

- مکتب ها و نظریه های جغرافیا

2103

علوم جغرافیایی

- جغرافیا و برنامه ریزی روستایی

 

 

کلیه رشته ­ های

علوم جغرافیایی

1- زبان انگلیسی

2- استعداد تحصیلی

3- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی شامل:

- روش تحقیق در جغرافیا

4- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی ارشد شامل:

- دیدگاه ها و نظریه های توسعه روستایی

- مکتب های جغرافیایی

2104

ژئومورفولوژی

 

 

 

کلیه رشته ­ های

علوم جغرافیایی

1- زبان انگلیسی

2- استعداد تحصیلی

3- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی شامل:

- روش تحقیق در جغرافیا

4-مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی ارشد شامل:

- ژئومورفولوژی ایران

- دیدگاه‌ها و نظریه‌های ژئومورفولوژی

2105

آب و هواشناسی

) اقلیم شناسی)

- تغییرات آب و هوایی

- آب و هواشناسی کشاورزی

- آب و هواشناسی ماهواره ای

- آب و هواشناسی شهری

- آب و هواشناسی دیرینه

- آب و هواشناسی سینوپتیک

- مخاطرات آب و هوایی

 

کلیه رشته ­ های

علوم جغرافیایی

1- زبان انگلیسی

2- استعداد تحصیلی

3- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی شامل:

- روش تحقیق در جغرافیا

4- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی ارشد شامل:

- تکنیک های آب و هواشناسی

- آب و هواشناسی ایران

2106

مجموعه علوم اقتصادی

- اقتصاد نظری

- اقتصاد سلامت

- اقتصاد سنجی

- اقتصاد پولی

- اقتصاد اسلامی

- اقتصاد بخش عمومی

- توسعه  اقتصادی

-اقتصاد بین‌الملل

-اقتصاد مالی

 

کلیه گرایش های اقتصاد

1- زبان انگليسي

2- استعداد تحصيلي

3- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی:

- ریاضی

- آمار

- اقتصاد ایران

- اقتصاد اسلامی

4- دروس تخصصی کارشناسی ارشد:

- اقتصاد خرد

- اقتصاد کلان

- اقتصاد سنجی

2107

تاریخ

- تاریخ اسلام

تاریخ و کلیه گرایش‌های آن

- تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی

- تاریخ تشیع

- ایران شناسی

- تاریخ ملل و تمدن اسلامی

1- زبان انگليسي

2- استعداد تحصيلي

3- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی:

- تاریخ جهان اسلام از آغاز تا پایان عصر عثمانی

4- دروس تخصصی کارشناسی ارشد:

- تاریخ ملل و نحل و اندیشه سیاسی تاریخ اسلام

- روش تحقیق و منبع شناسی در تاریخ اسلام

2108

تاریخ

- تاریخ بعد از اسلام

تاریخ انقلاب اسلامی -

تاریخ محلی -

-تاریخ علم دوره اسلامی

تاریخ و کلیه گرایش‌های آن

- تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی

- تاریخ تشیع

- ایران شناسی

- تاریخ ملل و تمدن اسلامی

1- زبان انگليسي

2- استعداد تحصيلي

3- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی:

- از آغاز ورود اسلام تا پایان صفویه

4- دروس تخصصی کارشناسی ارشد:

- از قاجار تا انقلاب اسلامی

- مباحث نظریب و روش تحقیق و منبع شناسی تاریخ ایران

2109

تاریخ

-تاریخ ایران قبل از اسلام

 

تاریخ و کلیه گرایش‌های آن

- تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی

- تاریخ تشیع

- ایران شناسی

- تاریخ ملل و تمدن اسلامی

1- زبان انگليسي

2- استعداد تحصيلي

3- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی:

- از آغاز تا هخامنشی

4- دروس تخصصی کارشناسی ارشد:

- از هخامنشیان تا پایان ساسانی

- روش تحقیق در تاریخ باستان

2110

مجموعه علوم اجتماعی

- جامعه‌شناسی

- رفاه اجتماعی

- جامعه‌شناسی اقتصادی و توسعه

- جامعه‌شناسی فرهنگی

- جامعه‌شناسی مسائل اجتماعی ایران

- جامعه‌شناسی توسعه روستایی

- جامعه‌شناسی سیاسی

- سیاست گذاری فرهنگی

مجموعه علوم اجتماعی

(کلیه گرایش‌ها)

- تبلیغ و ارتباطات اجتماعی

- فلسفه علوم اجتماعی

- مطالعات زنان

- مطالعات فرهنگی و رسانه

- پژوهش علوم اجتماعی

- برنامه‌ریزی و سیاستگذاری منطقه‌ای

- مدیریت خدمات اجتماعی

- برنامه‌ریزی شهری

- حقوق ارتباطات

- علوم ارتباطات اجتماعی

- مددکاری اجتماعی

- ایران شناسی

1- زبان انگليسي

2- استعداد تحصيلي

3- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی:

- جامعه‌شناسی توسعه

- جامعه‌شناسی ادبیات

- بررسی مسائل اجتماعی ایران

- جامعه‌شناسی روستایی

- جامعه‌شناسی سیاسی

4- دروس تخصصی کارشناسی ارشد:

- نظریه‌های جامعه‌شناسی

- آمار و روش تحقیق پیشرفته کمی و کیفی

2111

علوم اجتماعی

- جمعیت شناسی

 

مجموعه علوم اجتماعی

(کلیه گرایش‌ها)

- تبلیغ و ارتباطات اجتماعی

- فلسفه علوم اجتماعی

- مطالعات زنان

- مطالعات فرهنگی و رسانه

- پژوهش علوم اجتماعی

- برنامه‌ریزی و سیاستگذاری منطقه‌ای

- مدیریت خدمات اجتماعی

- برنامه‌ریزی شهری

- حقوق ارتباطات

- علوم ارتباطات اجتماعی

- مددکاری اجتماعی

- ایران شناسی

1- زبان انگليسي

2- استعداد تحصيلي

3- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی:

- روش‌های مقدماتی تحیلیل جمعیت

4- دروس تخصصی کارشناسی ارشد:

- روش تحقیق و آمار

- باروری و مرگ و میر

2112

مددکاری اجتماعی

 

مجموعه علوم اجتماعی

(کلیه گرایش‌ها)

- تبلیغ و ارتباطات اجتماعی

- فلسفه علوم اجتماعی

- مطالعات زنان

- مطالعات فرهنگی و رسانه

- پژوهش علوم اجتماعی

- برنامه‌ریزی و سیاستگذاری منطقه‌ای

- مدیریت خدمات اجتماعی

- برنامه‌ریزی شهری

- حقوق ارتباطات

- علوم ارتباطات اجتماعی

- مددکاری اجتماعی

- ایران شناسی

1- زبان انگليسي

2- استعداد تحصيلي

3- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی:

- مسائل و آسیب‌های اجتماعی

4- دروس تخصصی کارشناسی ارشد:

- نظریه‌ها و روش‌های مددکاری اجتماعی

- مدیریت و برنامه‌ریزی اجتماعی

2113

حقوق عمومی

 

-کلیه گرایش‌های حقوق

- فقه و مبانی حقوق اسلامی

1- زبان انگلیسی

2- استعداد تحصیلی

3- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی شامل:

- متون فقه

4- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی ارشد شامل:

- حقوق اداری

- حقوق اساسی

2114

حقوق جزا

- جزا و جرم‌شناسی

- کیفری و جرم‌شناسی

- کلیه گرایش‌های حقوق

- فقه و مبانی حقوق اسلامی

1- زبان انگليسي

2- استعداد تحصيلي

3- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی:

- متون فقه جزایی

4- دروس تخصصی کارشناسی ارشد:

- آیین دادرسی کیفری

- حقوق جزای اختصاصی

- جرم شناسی

2115

حقوق بین‌الملل

- بین‌الملل عمومی

-  خصوصی

-کلیه گرایش‌های حقوق

- فقه و مبانی حقوق اسلامی

1- زبان انگليسي

2- استعداد تحصيلي

3- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی:

- متون فقه

4- دروس تخصصی کارشناسی ارشد:

- حقوق بین الملل عمومی

- حقوق سازمان های بین المللی

2116

فقه و حقوق خصوصی

-کلیه گرایش‌های حقوق

- فقه و مبانی حقوق اسلامی

1- زبان انگليسي

2- استعداد تحصيلي

3- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی:

- متون فقه خصوصی

4- دروس تخصصی کارشناسی ارشد:

- حقوق مدنی

- حقوق تجارت

2117

مجموعه علوم سیاسی

- روابط بین‌الملل

- سیاست‌گذاری عمومی

- اندیشه سیاسی

- علوم سیاسی

- مسائل ایران

- سیاست‌گذاری فرهنگی

- مطالعات منطقه‌ای اروپا

- مطالعات منطقه‌ای آمریکای شمالی

- مطالعات منطقه‌ای آسیای مرکزی و قفقاز

- مطالعات منطقه‌ای  خاورمیانه

کلیه گرایش‌های مجموعه علوم سیاسی و روابط بین الملل

- جامعه‌شناسی

- جغرافیای سیاسی

- اقتصاد بین‌الملل

کلیه گرایش‌های مجموعه مطالعات جهان

- مطالعات آمریکای شمالی

- زبان انگلیسی

- زبان آلمانی

- زبان روسی

- علوم اجتماعی

- علوم ارتباطات

- علوم تربیتی

- مدیریت

- معارف اسلامی و علوم سیاسی

1- زبان انگليسي

2- استعداد تحصيلي

3- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی:

- سياست شناسي (مباني علم سياست، جامعه شناسي سياسي، انديشه هاي سياسي، سياست هاي تطبيقي)

- اصول روابط بین الملل

- سیاست خارجی جمهوری اسلامی

4- دروس تخصصی کارشناسی ارشد:

- اندیشه‌های سیاسی غرب، اسلام و ایران

- جامعه شناسی سیاسی (غرب و ایران)

-نظریه‌های روابط بین‌الملل (نظریه‌های کلاسیک، جدید و اقتصاد سیاسی بین‌الملل)

- روش‌شناسی(سیاسی، بین الملل و منطقه‌ای)

2118

مجموعه مدیریت

-مدیریت بازرگانی با گرایش‌های:

مدیریت بازاریابی

مدیریت سیاست‌گذاری بازرگانی

رفتار سازمانی و مدیریت منابع انسانی

-مدیریت دولتی با گرایش‌های:

تصمیم‌گیری و خط مشی‌گذاری عمومی

رفتار سازمانی

مدیریت منابع انسانی

مدیریت تطبیقی و توسعه

- مدیریت فناوری اطلاعات

- مدیریت با گرایش‌های:

مدیریت سیاست‌گذاری بخش عمومی

مدیریت رفتاری

مدیریت منابع انسانی

مدیریت سیستم‌ها

مدیریت بازاریابی بین‌الملل

مدیریت تولید و عملیات

تحقیق در عملیات

- مدیریت استراتژیک

- مدیریت رسانه‌ای

- مدیریت گردشگری

 

کلیه گرایش‌های مجموعه مدیریت

- مدیریت رسانه

- سیستم‌های اطلاعات مدیریت

- مدیریت (بیمه، اجرایی، شهری)

- علوم ارتباطات اجتماعی

- هتل‌داری

- جهانگردی

- MBA

- مهندسی صنایع

- مدیریت امور دفاعی

- مدیریت خدمات بهداشتی درمانی

- مدیریت توان بخشی (علوم پزشکی)

- فناوری اطلاعات ( IT )

1- زبان انگليسي

2- استعداد تحصيلي

3- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی:

- ریاضی

- آمار

- تئوری های مدیریت

4- دروس تخصصی کارشناسی ارشد:

-منابع انسانی پیشرفته

- رفتار سازمانی پیشرفته

2119

حسابداري

حسابداری

- مدیریت مالی و علوم مالی

- کلیه گرایش‌های مدیریت

- کلیه گرایش‌های اقتصاد

1- زبان انگليسي

2- استعداد تحصيلي

3- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی:

- ریاضی

- آمار

- حسابرسی

4- دروس تخصصی در سطح کارشناسی ارشد:

-حسابداری مدیریت

- تئوری های حسابداری

2120

علم اطلاعات و دانش شناسی

 

 

تاریخ و فلسفه علم

- فلسفه یا فلسفه اطلاعات

- مشاوره و راهنمایی

- تاریخ با گرایش اسنادی

- جامعه شناسی

- کتابداری و اطلاع‌رسانی

- مدیریت

- ارتباطات

- زبان‌شناسی

- مدیریت اطلاعات و نسخ خطی

- تاریخ

- اقتصاد

- فنآوری اطلاعات

- آرشیو

- روانشناسی

1- زبان انگلیسی

2- استعداد تحصیلی

3- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی شامل:

- مقدمه‌ای بر کتابداری و اطلاع‌رسانی

- آشنایی با فناوری اطلاعات و ارتباطات(ذخیره و بازیابی شبکه‌ها و پایگاه‌های اطلاعاتی)

4- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی ارشد شامل:

- آمار و روش تحقیق

- مدیریت اطلاعات(سازماندهی و نمایه سازی اطلاعات مرجع شناسی و اشاعه اطلاعات)

 

2121

مجموعه فلسفه

- فلسفه دین

- فلسفه هنر

- فلسفه غرب

- فلسفه منطق

- فلسفه تطبیقی

- فلسفه اخلاق

- فلسفه علم

- فلسفه اسلامی

- فلسفه تحلیلی

- فلسفه علم و فناوری

- فلسفه و حکمت اسلامی

- فلسفه و کلام اسلامی

- کلیه گرایش‌های فلسفه

- کلیه گرایش‌های الهیات و معارف اسلامی – کلیه گرایش‌های ریاضی

- کلیه گرایش‌های فیزیک

- تاریخ علم دوره اسلامی

- کلیه گرایش‌های فلسفه هنر

 

1- زبان انگلیسی

2- استعداد تحصیلی

3- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی شامل:

- فلسفه عمومی

- منطق

4- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی ارشد شامل:

- فلسفه اسلامی

- فلسفه غرب

2122

فلسفه تعلیم و تربیت

 

 

کلیه گرایش‌های علوم تربیتی

کلیه گرایش‌های فلسفه

1- زبان انگليسي

2- استعداد تحصيلي

3- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی:

- روش‌های پژوهش در فلسفه تعلیم و تربیت

4- دروس تخصصی کارشناسی ارشد:

- نظریه‌های تربیتی مکاتب فلسفی

- تاریخ اندیشه‌های تربیتی در ایران و جهان

2123

برنامه‌ریزی درسی

 

 

کلیه گرایش‌های علوم تربیتی

- رشته‌های آموزش ریاضی

- رشته‌های آموزش فیزیک

- رشته‌های آموزش شیمی

1- زبان انگلیسی

2- استعداد تحصیلی

3- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی شامل:

- آمار و روش تحقیق(کمی، کیفی، آمیخته)

- نظریه‌های برنامه‌ریزی درسی

4- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی ارشد شامل:

- نظریه‌های یادگیری و الگوهای تدریس

2124

مدیریت آموزشی

 

 

کلیه گرایش‌های علوم تربیتی

 

1- زبان انگليسي

2- استعداد تحصيلي

3- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی شامل:

- آمار و روش تحقیق

4- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی ارشد شامل:

- مبانی فلسفی و نظری مدیریت آموزشی

- نظریه‌های یادگیری و الگوهای تدریس

2125

روان شناسی تربیتی

 

 

کلیه گرایش‌های علوم تربیتی و روان‌شناسی

- رشته‌های آموزش ریاضی

- رشته‌های آموزش فیزیک

- رشته‌های آموزش شیمی

- رشته‌های آموزش مهندسی

- کامپیوتر – نرم‌افزار

- آموزش زبان فارسی

1- زبان انگليسي

2- استعداد تحصيلي

3- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی شامل:

- آمار و روش تحقیق(کمی، کیفی، آمیخته)

4- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی ارشد شامل:

- نظریه های یادگیری

- نظریه‌های آموزش

2126

تکنولوژی آموزشی

 

 

کلیه گرایش‌های علوم تربیتی

- رشته‌های آموزش ریاضی

- رشته‌های آموزش فیزیک

- رشته‌های آموزش شیمی

- رشته‌های آموزش کامپیوتر – نرم‌افزار

1- زبان انگلیسی

2- استعداد تحصیلی

3- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی:

- نظریه‌های یادگیری

- الگوهای تدریس

- مبانی نظری تکنولوژی آموزشی

4- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی ارشد:

- آمار و روش تحقیق (کمی، کیفی، آمیخته)

2127

آموزش عالی

- کلیه گرایش‌ها

 

 

کلیه رشته‌ها

1- زبان انگليسي

2- استعداد تحصيلي

3- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی شامل:

- مبانی فلسفی و نظری تکنولوژی آموزش عالی

- مدیریت، برنامه‌ریزی و اقتصاد آموزش عالی

4- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی ارشد شامل:

- آمار و روش تحقیق (کمی، کیفی، آمیخته)

2128

روان‌شناسی و آموزش کودکان استثنایی

 

 

 

کلیه گرایش‌های علوم تربیتی و روان شناسی

- گفتار درمانی – توان بخشی (علوم پزشکی)

1- زبان انگلیسی

2- استعداد تحصیلی

3- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی شامل:

- روان‌شناسی آموزش کودکان استثنایی

4- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی ارشد شامل:

- آمار و روش تحقیق (کمی، کیفی، آمیخته)

- آسیب‌شناسی روانی کودک

 

2129

برنامه‌ریزی آموزشی

 

 

کلیه گرایش‌های علوم تربیتی

1- زبان انگليسي

2- استعداد تحصيلي

3- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی شامل:

- آمار و روش تحقیق(کمی، کیفی، آمیخته)

- روش‌ها و نظریه‌های برنامه‌ریزی آموزشی

4- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی ارشد شامل:

- نظریه‌های یادگیری و الگوهای تدریس

2130

مجموعه مشاوره و راهنمایی

- مشاوره

- مشاوره خانواده

- مشاوره شغلی

- خانواده درمانی

 

 

کلیه گرایش‌های علوم تربیتی

کلیه گرایش‌های مشاوره و راهنمایی

- روان‌شناسی بالینی

- روان‌شناسی و آموزش کودکان استثنایی

1- زبان انگليسي

2- استعداد تحصيلي

3- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی شامل:

- آمار و روش تحقیق

- روان‌شناسی شخصیت

4- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی ارشد شامل:

- اصول و فنون و نظریه‌های مشاوره و روان درمانی

2131

مجموعه علوم ارتباطات

- علوم ارتباطات

- فرهنگ و ارتباطات

 

کلیه گرایش‌های ارتباطات اجتماعی

- تبلیغ و ارتباطات فرهنگی

- جامعه‌شناسی

- پژوهش علوم اجتماعی

- مطالعات فرهنگی

- مطالعات فرهنگی و رسانه

- حقوق ارتباطات

- علوم اجتماعی

1- زبان انگليسي

2- استعداد تحصيلي

3- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی شامل:

- روزنامه نگاری

- مطالعات رسانه های جمعی

4- مجموعه دروس تخصصی در سطح  کارشناسی ارشد شامل:

- نظریه های ارتباطات و فرهنگ

- روش های پژوهش در علوم ارتباطات

 

2132

سنجش و اندازه‌گیری

سنجش و اندازه‌گیری

مجموعه روان‌شناسی(کلیه گرایش‌ها)

- ریاضی

- آمار

- فیزیک

- مجموعه علوم تربیتی (کلیه گرایش‌ها)

1- زبان انگليسي

2- استعداد تحصيلي

3- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی شامل:

- آمار و اصول روان‌سنجی

4- مجموعه دروس تخصصی در سطح  کارشناسی ارشد شامل:

- روش تحقیق (کمی، کیفی، آمیخته)

- نظریه‌ها و روش‌های اندازه‌گیری و ارزیابی IRT

 

2133

مجموعه روان‌شناسی

- کلیه گرایش‌ها

 

کلیه رشته‌های علوم تربیتی و روان‌شناسی

- بهداشت و درمان – توان‌بخشی (علوم پزشکی)

1- زبان انگليسي

2- استعداد تحصيلي

3- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی شامل:

- آمار و روش تحقیق

-روان شناسی رشد

4- مجموعه دروس تخصصی کارشناسی ارشد شامل:

-آسیب شناسی روانی

2134

مجموعه باستان‌شناسی

باستان‌شناسی

 

 

1- زبان انگليسي

2- استعداد تحصيلي

3- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی شامل:

- دوره پیش از تاریخ و دوران تاریخی ایران شامل(ایلام- مادها- هخامنشی- اشکانی- ساسانی)

4- مجموعه دروس تخصصی در سطح  کارشناسی ارشد شامل:

- دوران اسلامی شامل (معماری و شهرسازی- هنرها- فنون و صنایع- خطوط و کتابت)

- مبانی باستان‌شناسی شامل (تاریخچه- نظریات –روش‌ها وفنون)

 

2135

محیط زیست

- برنامه ریزی

- آموزش محیط زیست

 

 

کلیه رشته‌ها

1- زبان انگليسي

2- استعداد تحصيلي

3- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی شامل:

- آمار و روش تحقیق

- نظریه‌های برنامه‌ریزی محیط زیست

4- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی ارشد شامل:

- آمایش سرزمین و ارزیابی محیط زیست

2136

مجموعه کارآفرینی

 

 

- کلیه گرایش‌های کارآفرینی

- کلیه گرایش‌های مدیریت کارآفرینی

- کلیه گرایش‌های مدیریت

- کلیه گرایش‌های حسابداری

- کلیه گرایش‌های علوم اقتصادی

1- زبان انگليسي

2- استعداد تحصيلي

3- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی شامل:

- آمار و روش تحقیق

- مبانی مدیریت

4- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی ارشد شامل:

- نظریه‌های کارآفرینی

2137

آینده پژوهی

کلیه رشته ها

1- زبان انگليسي

2- استعداد تحصيلي

3- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی شامل:

- آمار و روش تحقیق

-مبانی مدیریت

4- مجموعه دروس تخصصی در سطح  کارشناسی ارشد شامل:

-مدیریت و برنامه ریزی راهبردی

2138

الهیات

- علوم قرآن و معارف نهج‌البلاغه

- علوم قرآنی و حدیث

- تفسیر تطبیقی

 

- فلسفه دین

- فلسفه تعلیم و تربیت

- کلیه گرایش‌های حقوق

- کلیه گرایش‌های الهیات

1- زبان انگليسي

2- استعداد تحصيلي

3- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی شامل:

- زبان عربی

4- دروس تخصصی کارشناسی ارشد:

-علوم قرآنی

-تفسیر

- حدیث

2139

الهیات

- فقه و مبانی حقوق اسلامی

- فقه و مبانی حقوق و اندیشه‌ امام خمینی ( ره )

 

- فلسفه دین

- فلسفه تعلیم و تربیت

- کلیه گرایش‌های حقوق

- کلیه گرایش‌های الهیات

- فقه و اصول (حوزوی )

1- زبان انگلیسی

2- استعداد تحصیلی

3- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی شامل:

- زبان عربی

4- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی ارشد شامل:

- فقه

- اصول

2140

الهیات

- ادیان و عرفان

 

- فلسفه دین

- فلسفه تعلیم و تربیت

- کلیه گرایش‌های حقوق

- کلیه گرایش‌های الهیات

1- زبان انگليسي

2- استعداد تحصيلي

3- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی شامل:

- زبان عربی

4- مجموعه دروس تخصصی  در سطح کارشناسی ارشد شامل:

-ادیان و عرفان

 

2141

الهیات

- تاریخ و تمدن ملل اسلامی

 

 

- فلسفه دین

- فلسفه تعلیم و تربیت

- کلیه گرایش‌های حقوق

- کلیه گرایش‌های الهیات

1- زبان انگليسي

2- استعداد تحصيلي

3- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی شامل:

- زبان عربی

4- مجموعه دروس تخصصی  در سطح کارشناسی ارشد شامل:

- تاریخ و تمدن ملل اسلامی

 

2142

الهیات

 

- تصوف وعرفان اسلامی

-عرفان اسلامی و اندیشه امام خمینی

- فلسفه دین

- فلسفه تعلیم و تربیت

- کلیه گرایش‌های حقوق

- کلیه گرایش‌های الهیات

1- زبان انگليسي

2- استعداد تحصيلي

3- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی شامل:

- زبان عربی

4- مجموعه دروس تخصصی  در سطح کارشناسی ارشد شامل:

- تصوف و عرفان اسلامی

2143

مجموعه کلام

- مذاهب کلامی

- کلام

- شیعه‌شناسی

- فلسفه و حکمت اسلامی

- فلسفه و کلام اسلامی

- دین پژوهی

- حکمت متعالیه

- حکمت مشاء

-کلام امامیه

- فلسفه دین

- فلسفه تعلیم و تربیت

- کلیه گرایش‌های حقوق

- کلیه گرایش‌های الهیات

 

1- زبان انگليسي

2- استعداد تحصيلي

3- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی شامل:

- زبان عربی

4- مجموعه دروس تخصصی در سطح  کارشناسی ارشد شامل:

-فلسفه

-کلام اسلامی

-منطق

2144

فقه شافعی

 

- فلسفه دین

- فلسفه تعلیم و تربیت

- کلیه گرایش‌های حقوق

- کلیه گرایش‌های الهیات

 

1- زبان انگليسي

2- استعداد تحصيلي

3- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی شامل:

- زبان عربی

4- مجموعه دروس تخصصی در سطح  کارشناسی ارشد شامل:

-فقه

-اصول

2145

مدیریت قراردادهای بین‌الملل نفت و گاز

 

- مدیریت (کلیه گرایش‌ها)

- حقوق نفت و گاز

- اقتصاد نفت و گاز

- حقوق (کلیه گرایش‌ها)

- اقتصاد (کلیه گرایش‌ها)

1- زبان انگليسي

2- استعداد تحصيلي

3- مجموعه دروس تخصصی در سطح  کارشناسی ارشد شامل:

- اقتصاد نفت و گاز

- حقوق قراردادهای نفت و گاز

2146

حقوق نفت و گاز

 

- حقوق (کلیه گرایش‌ها)

- مدیریت قراردادهای بین‌الملل نفت و گاز

- اقتصاد نفت و گاز

1- زبان انگليسي

2- استعداد تحصيلي

3- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی شامل:

- حقوق مدنی

4- مجموعه دروس تخصصی در سطح  کارشناسی ارشد شامل:

- حقوق و قراردهای نفت و گاز

- حقوق تجارت بین‌الملل

2147

اقتصاد نفت و گاز

 

اقتصاد (کلیه گرایش‌ها)

- مدیریت قراردادهای بین‌الملل نفت و گاز

- حقوق نفت و گاز

1- زبان انگليسي

2- استعداد تحصيلي

3- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی شامل:

- اقتصاد خرد

4- مجموعه دروس تخصصی در سطح  کارشناسی ارشد شامل:

- اقتصاد نفت و گاز

- اقتصاد کلان

2148

سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافیایی

- سنجش از دور

- سامانه اطلاعات جغرافیایی

- كليه گرايش های علوم جغرافيایی

- كليه گرایشهاي سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافيایی

- زمين شناسي

- معدن

- عمران

- منابع طبيعي

- علوم كشاورزي

- مخابرات

1- زبان انگليسي

2- استعداد تحصيلي

3- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی شامل:

- ریاضی و آمار

4- مجموعه دروس تخصصی در سطح  کارشناسی ارشد شامل:

- سیستم های اطلاعات جغرافیایی

- تفسیر و پردازش تصاویر ماهواره ای

2149

مالی

- مهندسی مالی

- بانكداری

- مالی بین الملل

- بيمه

- حقوق مالی

- مالی

- كليه گرايش هاي مديريت

- حسابداری

- اقتصاد

- حقوق

- آمار بيمه

- مهندسي مالي

- مهندسي صنايع

1- زبان انگليسي

2- استعداد تحصيلي

3- مجموعه دروس تخصصی در سطح  کارشناسی شامل:

- ریاضی

– آمار

– تئوری های مدیریت

4- مجموعه دروس تخصصی در سطح  کارشناسی ارشد شامل:

- ریسک و مدیریت سرمایه گذاری

- بازارها و نهادهای مالی

- تئوری های مدیریت

2150

مطالعات زنان

- حقوق زن در اسلام

- كليه گرایش های مطالعات زنان

- فقه و حقوق

- فقه و حقوق خانواده

- جامعه شناسی

- روان شناسی

1- زبان انگليسي

2- استعداد تحصيلي

3- مجموعه دروس تخصصی در سطح  کارشناسی ارشد شامل:

- زن در قرآن

- حقوق زن

- جامعه شناسی جنسیت

2151

مجموعه مدرسی معارف اسلامی

- علوم قرآنی

- الهيات

- مبانی نظری اسلام

- اخلاق اسلامی

- تاريخ فرهنگ و تمدن اسلامی

- انقلاب اسلامی ايران

- آشنایی با منابع اسلامی

پذیرش براساس شرایط ذکر شده در صفحه 22 دفترچه ثبت نام آزمون دکتری سراسری سال 1392

1- زبان انگليسی

2- استعداد تحصيلی

3- مجموعه دروس تخصصی در سطح  کارشناسی ارشد شامل:

- ادبيات عرب

- كلام

- تفسیر قرآن

- فلسفه

- اخلاق اسلامی

- تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی

- انقلاب اسلامی ايران

- علوم قرآنی


موسسه خيريه نور مبينتصاویر متحرک پایین 2تصاویر متحرک پایین 4تصاویر متحرک پایین 1تصاویر متحرک پایین 3

تمامی حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به فروشگاه IranPhD.com می باشد پرده زبرا يو پي اس چاپ آنلاين لباسشویی