مسیر فعلی شما:

بسته هاي آموزشی ویژه آزمون دكتري 96 سراسری ( نیمه متمرکز)دفترچه سوالات دکتری دانشگاه آزاد 93 و 94مجموعه سوالات دكتري دانشگاه آزاد از سال 81 الی 90 کتاب خلاصه مباحث و پاسخنامه های آزمون دکتری كتاب پاسخنامه سوالات آزمون دكتري دانشگاه آزاد سال 94 , 93پاسخنامه هاي دكتري نيمه متمركز91دفترچه سوالات دكتري نيمه متمركز 92پاسخنامه هاي دكتري نيمه متمركز 92دفترچه سوالات آزمون دكتري نيمه متمركز 93(رايگان)پاسخنامه هاي دكتري نيمه متمركز 93دفترچه سوالات آزمون دکتری نیمه متمرکز 94(رایگان)پاسخنامه هاي دكتري نيمه متمركز 94
عضویت در خبرنامه


اخبار تخصصي دكتری

جزئیات محصول :: دفترچه سوالات آزمون دکتری آزاد - گروه کشاورزیدفترچه سوالات آزمون دکتری آزاد - گروه کشاورزیاین مجموعه شامل چندین دوره دفترچه سوالات آزمون های دکتری دانشگاه آزاد برگزار شده در دوره های مختلف و  بصورت فايل PDF   براي شما ارسال خواهد شد

 

کد رشته

نام رشته

دانشگاه هاي پذيرش کننده

دروس امتحاني

ضرايب

دروس

دفترچه سوالات موجود

قيمت

(تومان)

3011

آبیاری و زهکشی

- علوم و تحقیقات تهران

۱- ریاضیات

 2- سیستم های آبیاری

 3- مهندسی زه کشی

 4- هیدرولیک و هیدرولوژی

 5- رابطه آب و خاک و گیاه

 6- زبان تخصصی انگلیسی

2

3

3

2

3

1

شامل 10 دوره سوالات آزمون دكتري تخصصي دانشگاه آزاد از سال 81 الي 90

17.700

3012

سازه های آبی

- علوم و تحقیقات تهران

- علوم و تحقیقات خوزستان

۱- ریاضیات

 2- مکانیک خاک

 3- هیدرولوژی

 4-طراحی سیستم های آبیاری

 5- ساختمان های توزیع و انتقال آب

 6- زبان تخصصی

2

2

2

3

3

2

شامل 10 دوره سوالات آزمون دكتري تخصصي دانشگاه آزاد از سال 81 الي 90

17.700

3013

مهندسی منابع آب

- علوم و تحقیقات تهران

1- ریاضیات

 2- آمار و احتمالات

 3- هیدرولیک و منابع آب

 4- زمین شناسی

5- اقتصاد ریاضی

 6- زبان تخصصی

2

3

2

2

3

2

شامل 10 دوره سوالات آزمون دكتري تخصصي دانشگاه آزاد از سال 81 الي 90

17.700

3020

اقتصاد کشاورزی

- علوم و تحقیقات تهران

1- اقتصاد خرد

2- اقتصاد کلان

 3- اقتصاد سنجی

4- مدیریت کشاورزی و سیاست و توسعه

 5- اقتصاد ریاضی

 6- زبان تخصصی

2

1

2

3

2

3

شامل 10 دوره سوالات آزمون دكتري تخصصي دانشگاه آزاد از سال 81 الي 90

17.700

3030

علوم باغبانی

- علوم و تحقیقات تهران

1- فیزیولوژی گیاهی و مواد تنظیم کننده رشد گیاهی

 2- میوه کاری

 3- سبزی کاری و گلکاری

 4- تکثیر گیاهان

 5- تغذیه گیاهان در باغبانی

 6- گیاه شناسی و اصلاح نباتات در باغبانی

 7- زبان تخصصی

2

2

3

2

3

2

3

شامل 10 دوره سوالات آزمون دكتري تخصصي دانشگاه آزاد از سال 81 الي 90

17.700

3040

بیماری شناسی گیاهی

- علوم و تحقیقات تهران

1-بیماری های قارچی گیاهان

 2- بیماری های پرو کاریونی گیاهان

 3- بیماری های ویروسی گیاهان

 4- بیماری های نمائدی گیاهان

 5- اصول و روشهای مبارزه با بیماری های گیاهی 6- قارچ شناسی

 7- پروکاریونهای بیماریزا در گیاهان

 8- ویروس شناسی

 9- روشهای آماری در کشاورزی

 10 – زبان تخصصی

4

4

4

4

4

3

3

3

2

3

شامل 8 دوره سوالات آزمون دكتري تخصصي دانشگاه آزاد از سال 83 الي 90

17.700

3051

ترویج و آموزش کشاورزی

- علوم و تحقیقات تهران

1-ترویج کشاورزی

 2- آموزش کشاورزی

 3- آموزشهای مستمر

 4- جامعه شناسی توسعه

 5- آمار اجتماعی

 6- مدیریت برنامه های ترویجی و آموزشی

 7- زبان تخصصی

3

3

1

1

2

2

3

شامل 9دوره سوالات آزمون دكتري تخصصي دانشگاه آزاد از سال 81 الي 90 به جزء 89

17.700

3052

توسعه کشاورزی

- علوم و تحقیقات تهران

1- توسعه کشاورزی

 2- توسعه اقتصادی

 3- ترویج و توسعه روستایی

4- آمار اجتماعی 5- ارزشیابی پروژه

 6- مبانی سیاست

گذاری توسعه کشاورزی

 7- زبان تخصصی

3

2

2

2

1

2

2

شامل 7 دوره سوالات آزمون دكتري تخصصي دانشگاه آزاد از سال 84 الي 90

15.700

3060

علوم جنگل

- علوم و تحقیقات تهران

1- جنگلداری و اندازه گیری جنگل

 2- جنگل شناسی

 3- اکولوژی جنگل

 4- علوم و مهندسی جنگل

 5- حمایت و بهداشت جنگل

 6- اقتصاد ،مدیریت و سیاست جنگل

 7- زبان تخصصی

3

3

3

2

3

2

3

شامل 10 دوره سوالات آزمون دكتري تخصصي دانشگاه آزاد از سال 81 الي 90

17.700

3070

علوم و صنایع چوب

- علوم و تحقیقات تهران

1- حفاظت و اصلاح چوب

 2- تئوری های خشک کردن چوب

 3- فرایند های صنایع چوب

 4- اقتصاد تولید چوب

 5- وسایل و روشهای اندازه گیری در صنایع چوب

 6- مدیریت و حسابداری صنایع چوب

 7- روش تحقیق

 8- شناخت چوبهای تجارتی جهان

 9- زبان تخصصی

کلیه دروس باضریب یک میباشد

شامل 10 دوره سوالات آزمون دكتري تخصصي دانشگاه آزاد از سال 81 الي 90

17.700

3080

حشره شناسی کشاورزی

- علوم و تحقیقات تهران

- اراک

1- سیستماتیک حشرات و سایر جانوران

 2- مورفولوژی حشرات

 3- فیزیولوژی حشرات

 4- اکولوژی حشرات

 5- رفتارشناسی حشرات

 6- روشهای مبارزه و مدیریت کنترل آفات

 7- زبان تخصصی

4

3

3

3

3

3

3

شامل 10 دوره سوالات آزمون دكتري تخصصي دانشگاه آزاد از سال 81 الي 90

17.700

3090

خاکشناسی – شیمی و حاصلخیزی

- علوم و تحقیقات خوزستان

- خوراسگان

1- شیمی خاک

 2- خاصلخیزی خاک و تغذیه گیاه

 3- شیمی معدنی

 4- بیولوژی خاک

 5- رابطه آب و خاک و گیاه

 6- زبان انگلیسی

2

2

1

1

2

1

شامل 10 دوره سوالات آزمون دكتري تخصصي دانشگاه آزاد از سال 81 الي 90

17.700

3091

خاکشناسی – پیدایش،رده بندی و ارزیابی خاک

- علوم و تحقیقات تهران

- خوراسگان

۱-پیدایش و رده بندی خاک

2- کانی های رس

 3- ارزیابی تناسب اراضی

 4- رابطه آب و خاک و گیاه

 5- ژئومورفولوژی

 6- زبان انگلیسی

2

2

2

1

1

1

شامل 10 دوره سوالات آزمون دكتري تخصصي دانشگاه آزاد از سال 81 الي 90

17.700

3092

خاکشناسی – فیزیک و حفاظت خاک

- علوم و تحقیقات تهران

1- فیزیک خاک

 2- کانی های رس

 3- رابطه آب و خاک و گیاه

 ۴- فرسایش و حفاظت خاک

۵- ریاضیات

 6- زبان انگلیسی

2

1

2

2

1

1

شامل 10 دوره سوالات آزمون دكتري تخصصي دانشگاه آزاد از سال 81 الي 90

17.700

3101

زراعت فیزیولوژی گیاهان زراعی

- علوم و تحقیقات تهران

- تاکستان

- تبریز

- علوم و تحقیقات خوزستان

1- فیزیولوژی گیاهان زراعی

 2- زبان تخصصی انگلیسی

 3- اکولوژی گیاهان زراعی

 4- طرح آزمایشهای کشاورزی

 5- گیاهان علوفه ای و صنعتی

 6- تکنولوژی بذر

 7- غلات و دیمکاری

3

3

3

2

2

2

2

شامل 9 دوره سوالات آزمون دكتري تخصصي دانشگاه آزاد از سال 82 الي 90

17.700

3102

زراعت – اکولوژی کشاورزی

- تاکستان

- تبریز

- کرج

1- فیزیولوژی گیاهان زراعی

 2- زبان تخصصی انگلیسی

 3- اکولوژی گیاهان زراعی

 4- طرح آزمایشهای کشاورزی

 5- گیاهان علوفه ای و صنعتی

 6- تکنولوژی بذر

 7- غلات و دیمکاری

3

3

3

2

2

2

2

شامل  9 دوره سوالات آزمون دكتري تخصصي دانشگاه آزاد از سال 82 الي 90

17.700

3110

شیلات

- علوم و تحقیقات تهران

1- تکثیر و پروزش آبزیان (کلی و عمومی)

2- تکنولوژی صید و بهره برداری

3- تکنولوژی عمل آوری فرآورده های دریایی

 4- زبان تخصصی

 5- هیدروشیمی

3

2

2

3

2

شامل 9 دوره سوالات آزمون دكتري تخصصي دانشگاه آزاد از سال 82 الي 90

17.700

3115

محیط زیست

- علوم و تحقیقات تهران

1- زبان تخصصی انگلیسی

 2- اکولوژی منابع طبیعی و حیات وحش

 3- آزمایش سرزمین

 4- آلودگی های محیط زیست (هوا ،آب،صدا، مواد زائد جامد، پرتوها )

۵- ارزیابی اثرات توسعه

3

2

2

2

 

2

شامل 8 دوره سوالات آزمون دكتري تخصصي دانشگاه آزاد از سال 81 الي 90 به جز 86،84

17.700

3120

علوم و صنایع غذایی

- علوم و تحقیقات تهران

- سبزوار

1- اصول مهندسی صنایع غذایی

2- اصول نگهداری مواد غذایی

3- شیمی مواد غذایی

 4- میکروبیولوژی مواد غذایی

 5- میکروبیولوژی صنعتی با بیوتکنولوژی در صنایع غذایی

 6- تکنولوژی صنایع غذایی

 7- زبان تخصصی انگلیسی

2

3

3

3

3

 

2

3

شامل 8 دوره سوالات آزمون دكتري تخصصي دانشگاه آزاد از سال 83 الي 90

17.700

3131

تغذیه دام

- علوم و تحقیقات تهران

-  شبستر

1- بیوشیمی

 2- تغذیه نشخوار کنندگان

 3- فیزیولوژی

 4- تغذیه طیور

5- آمار و طرح آزمایشها

 6- زبان تخصصی

2

3

2

3

2

3

شامل 10 دوره سوالات آزمون دكتري تخصصي دانشگاه آزاد از سال 81 الي 90

17.700

3132

اصلاح نژاد دام

- علوم و تحقیقات تهران

1- ژنتیک جمعیت و کمی

 2- اصلاح نژاد دام

 3- روش های پیشرفته آماری

 4- بیو شیمی

 5- فیزیولوژی

  6- زبان تخصصی

3

3

3

3

2

3

شامل 10 دوره سوالات آزمون دكتري تخصصي دانشگاه آزاد از سال 81 الي 90

17.700

3140

مکانیک ماشینهای کشاورزی

- علوم و تحقیقات تهران

1- طراحی ماشین های کشاورزی

 2- روش های ابزار واندازه گیری

 3- آزمون و ارزیابی ماشین های کشاورزی

 4- ریاضیات

 5- مقاومت مصالح

 6- زبان تخصصی

3

2

2

2

2

3

شامل 9 دوره سوالات آزمون دكتري تخصصي دانشگاه آزاد از سال 81 الي 90به جز 83

17.700

3150

اصلاح نباتات

- علوم و تحقیقات تهران

1- ژنتیک کمی

 2- زبان تخصصی

 3- اصلاح نباتات تکمیلی

 4- ژنتیک عمومی و تکمیلی

 5- اصول اصلاح نباتات

 6- آمار و بیومتری

 7- طرح آزمایشات

 8- اصلاح نباتات خصوصی

 9- زراعت

 10- سیتوژنتیک

3

3

3

2

2

2

2

1

1

1

شامل 9 دوره سوالات آزمون دكتري تخصصي دانشگاه آزاد از سال 82 الي 90

17.700

3160

علوم مرتع

- علوم و تحقیقات تهران

1- تجزیه و تحلیل روش های اندازه گیری و ارزیابی مراتع ( مرتع داری ، اصلاح مرتع )

 2- تجزیه و تحلیل اکوسیستم های مرتعی ( مسائل اقتصادی و اجتماعی حوزه ها)

 3- جامعه شناسی گیاهی ( شناسیایی گیاهان مرتعی )

4- هیدرولوژی مرتع

5- زبان تخصصی

4

 

4

 

2

2

3

موجود نمی باشد

 

3170

علوم و مهندسی آبخیزداری

- علوم و تحقیقات تهران

1- حفاظت خاک

2- مدیریت حوزه های آبخیز

 3- هیدرولوژی

 4- ژئومورفولوژی

 5- کنترل سیلاب و مدیریت منابع آب

 6- برف و بهمن

 7- سازنده های دوران چهارم

 8- زبان تخصصی

1

1

1

1

3

3

2

3

شامل 10 دوره سوالات آزمون دكتري تخصصي دانشگاه آزاد از سال 81 الي 90

17.700

3180

مکانیزاسیون کشاورزی

- علوم و تحقیقات تهران

1- آزمون و ارزیابی ماشین های کشاورزی

 2- انتخاب و کاربرد ماشین های کشاورزی

 3- تحلیل سیستم های مکانیزه کشاورزی

 4- مدیریت مصرف انرژی در کشاورزی

 5- ضایعات و بازیافت مواد کشاورزی

 6- ابزار و اندازه گیری

 7- انتقال مواد کشاورزی

 8- زبان تخصصی

2

2

2

2

1

1

1

3

شامل7 دوره سوالات آزمون دكتري تخصصي دانشگاه آزاد از سال 84 الي 90

15.700


روش هاي خريد و سفارش:

1- روش اول- پرداخت آنلاين:

از طريق كليك روي  خريد آنلاين ، پر كردن مشخصات درخواستي و پرداخت وجه .

 

2- روش دوم : واريز وجه و سفارش تلفني :

- انتقال وجه سفارش به شماره كارت (6037991186787150 به نام حامد عراقي) و ارسال مشخصات اعم از نام و نام خانوادگي– ايميل  و شماره تماس از طريق قسمت تماس با ما و يا از طريق ارسال پيام كوتاه و يا تماس با شماره تلفن سفارشات و پشتيباني

 

**  لازم به ذكر است كه سفارشات نهايتا ظرف امروز و يا فردا به صورت فايل PDF به ايميل شما ارسال خواهد شد  **

 

موسسه خيريه نور مبينتصاویر متحرک پایین 2تصاویر متحرک پایین 4تصاویر متحرک پایین 1تصاویر متحرک پایین 3

تمامی حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به فروشگاه IranPhD.com می باشد پرده زبرا يو پي اس چاپ آنلاين لباسشویی