مسیر فعلی شما:

بسته هاي آموزشی ویژه آزمون دكتري 96 سراسری ( نیمه متمرکز)دفترچه سوالات دکتری دانشگاه آزاد 93 و 94مجموعه سوالات دكتري دانشگاه آزاد از سال 81 الی 90 کتاب خلاصه مباحث و پاسخنامه های آزمون دکتری كتاب پاسخنامه سوالات آزمون دكتري دانشگاه آزاد سال 94 , 93پاسخنامه هاي دكتري نيمه متمركز91دفترچه سوالات دكتري نيمه متمركز 92پاسخنامه هاي دكتري نيمه متمركز 92دفترچه سوالات آزمون دكتري نيمه متمركز 93(رايگان)پاسخنامه هاي دكتري نيمه متمركز 93دفترچه سوالات آزمون دکتری نیمه متمرکز 94(رایگان)پاسخنامه هاي دكتري نيمه متمركز 94
عضویت در خبرنامه


اخبار تخصصي دكتری

جزئیات محصول :: دفترچه سوالات آزمون دکتری آزاد - گروه دامپزشکیدفترچه سوالات آزمون دکتری آزاد - گروه دامپزشکی

این مجموعه شامل چندین دوره دفترچه سوالات آزمون های دکتری دانشگاه آزاد برگزار شده در دوره های مختلف و  بصورت فايل PDF   براي شما ارسال خواهد شد

 

کد رشته

نام رشته

دانشگاه هاي پذيرش کننده

دروس امتحاني

ضرايب دروس

دفترچه سوالات موجود

قيمت

(تومان)

2511

پاتولوژي دامپزشکي

علوم و تحقيقات تهران

1- آسيب شناسي عمومي و اختصاصي و آنکولوژي

2- بافت شناسي عمومي و اختصاصي

3- زبان تخصصي

کليه دروس با ضريب 1 مي باشند

شامل 8 دوره سوالات آزمون دكتري تخصصي دانشگاه آزاد از سال 83 الي 90

17.700

2512

بهداشت مواد غذايي

علوم و تحقيقات تهران

1- بهداشت و بازرسي گوشت

 2- بهداشت و صنايع شير

3- ميکروب شناسي مواد غذائي

4- شيمي مواد غذايي

 5- صنايع گوشت

 6- صنايع غذايي دريايي

 7- اپيدميولوژي

 8- بيماري هاي مشترک

 9- آمار حياتي

10- زبان تخصصي

3

3

3

2

1.5

1.5

1

0.5

1

3

شامل 8 دوره سوالات آزمون دكتري تخصصي دانشگاه آزاد از سال 83 الي 90

17.700

2513

ميکروبيولوژي دامپزشکي

علوم و تحقيقات تهران

1- ويروس شناسي عمومي

 2- بماري هاي ويروسي

 3- باکتري شناسي

4- بيماري هاي باکتريايي

 5- ايمني شناسي

 6- قارچ شناسي و بيماري هاي قارچي

 7- زبان تخصصي

3

2

3

2

2

1

2

شامل 8 دوره سوالات آزمون دكتري تخصصي دانشگاه آزاد از سال 82 الي 89

17.700

2514

بهداشت و بيماري هاي آبزيان

علوم و تحقيقات تهران

1- تغذيه و تکثير پرورش آبزيان

 2- ويروس شناسي ، باکتري شناسي ، قارچ شناسي ، انگل شناسي و بيماري هاي مربوط به آنها

 3- کنترل کيفي و بهداشتس فرآورده هاي دريايي

 4- بيماري هاي محيطي و تغذيه اي آبزيان

 5- آناتومي ، فيزيولوژي و آسيب شناسي آبزيان

 6- زبان تخصصي

2

10

 

2

1

2

3

شامل 7 دوره سوالات آزمون دكتري تخصصي دانشگاه آزاد از سال 81 الي 89بجز 82 و 85

16.700

2516

کلينيکال پاتولوژي دامپزشکي

علوم و تحقيقات تهران

1- بيوشيمي باليني

 2- هماتولوژي باليني

 3- ميکروبيولوژي

 4- انگل شناسي

 5- ايمونولوژي

 6- قارچ شناسي

 7- زبان تخصصي انگليسي

6

6

2

2

2

1

1

شامل 8 دوره سوالات آزمون دكتري تخصصي دانشگاه آزاد از سال 83 الي 90

17.700

2517

انگل شناسي دامپزشکي

علوم و تحقيقات تهران

1-کرم هاي گرد و بيماري ها

2- کرم هاي پهن (ترماتودهعا و سستدها) و بيماري ها

 3- تک باخته شناسي و بيماي ها

4- بندپايان و بيماري ها

  5- آسيب شناسي

 6- کلينيکال پاتولوژي

 7- زبان تخصصي

3

3

3

3

2

2

4

شامل 8 دوره سوالات آزمون دكتري تخصصي دانشگاه آزاد از سال 83 الي 90

17.700

 

قارچ شناسي دامپزشکي

علوم و تحقيقات تهران

1- قارچ شناسي و بيماري ها

2- باکتري شناسي

 3-   تک ياخته شناسي

 4- ايمني شناسي

 5- بيماري هاي مشترک

 6- زبان تخصصي

4

1

1

2

1

3

شامل 8 دوره سوالات آزمون دكتري تخصصي دانشگاه آزاد از سال 83 الي 90

17.700

2518

آناتومي و جنين شناسي دامپزشکي

علوم و تحقيقات تهران

1- آناتومي پايه

 2- آناتومي مقايسه اي 1  

3- آناتومي مقايسه اي 2

 4- بافت شناسي 1

 5- بافت شناسي 2

 6- جنين شناسي

1

4

4

3

4

1

شامل 8 دوره سوالات آزمون دكتري تخصصي دانشگاه آزاد از سال 83 الي 90

17.700

2519

راديولوژي دامپزشکي

علوم و تحقيقات تهران

1- راديولوژي دامپزشکي

 2- فيزيک پزشکي 3

- تشريح دامپزشکي

4- جراحي دامپزشکي

 5- بيماري هاي اندامهاي حرکتي

 6- زبان تخصصي

7

7

4

1

4

4

شامل 8 دوره سوالات آزمون دكتري تخصصي دانشگاه آزاد از سال 83 الي 90

17.700

2520

بيماري هاي داخلي دامهاي بزرک

علوم و تحقيقات تهران

1- اصول معاينه دام

 2- بيماري هاي متابوليک

 3- مسموميت دام

 4- بيماري هاي دروني دامهاي بزرگ

 5- زبان تخصصي

6- فيزيولوژي

 7- پاتولوژي (آسيب شناسي)

 8- راديولوژي

 9- کلينيکال پاتولوژي

 10- بيماري هاي عفوني ( باکتريايي ، ويروسي ، انگلي و قارچي )

3

3.5

3.5

3.5

3

0.5

1

0.5

1

3

شامل 7 دوره سوالات آزمون دكتري تخصصي دانشگاه آزاد از سال 83 الي 89

16.700

2521

بيماري هاي داخلي دامهاي کوچک

علوم و تحقيقات تهران

1- اصول معاينه دام هاي کوچک

 2- بيماري هاي دروني دام هاي کوچک

 3- بيماري هاي پوست و غدد درون ريز

 4- بيماري هاي چشم و گوش

 5- بيماري هاي عفوني دام هاي کوچک

 6- بيماري هاي انگلي دام هاي کوچک

 7- کلينيکال پاتولوژي

 8- راديولوژي دامپزشکي

 9- فارماکولوژي دامپزشکي

 10- زبان تخصصي

1

6

2

2

2

2

2

3

2

2

شامل 6 دوره سوالات آزمون دكتري تخصصي دانشگاه آزاد از سال 83 الي 87 و 89

13.700

2522

بهداشت و بيماري هاي طيور

علوم و تحقيقات تهران

1- بيماري هاي طيور

 2- تغذيه طيور

 3- انگل شناسي طيور

 4- آسيب شناسي طيور

 5- زبان تخصصي

12.5

1.5

1.5

1.5

3

شامل 7 دوره سوالات آزمون دكتري تخصصي دانشگاه آزاد از سال 83 الي 89

15.700

2523

جراحي دامپزشکي

علوم و تحقيقات تهران

1- اصول جراحي

 2- هوشبري

 3- جراحي هاي عمومي اسب

4- جراحي هاي عمومي گاو

 5- جراحي هاي عمومي دامهاي کوچک

 6- بيماري هاي اندام هاي حرکتي

 7- راديولوژي دامپزشکي

 8- زبان تخصصي

3

3

4

3

4

3

2

3

شامل 8 دوره سوالات آزمون دكتري تخصصي دانشگاه آزاد از سال 83 الي 90

17.700

2524

مامايي و بيماري هاي توليد مثل دام

علوم و تحقيقات تهران

1- زبان تخصصي

 2- مامايي دامپزشکي

 3- فيزيولوژي توليد مثل

 4- اندوکرينولوژي

 5- تلقيخ مصنوعي

 6- اورام پستان

 7- بيماري هاي توليد مثل دام بزرگ

 8- بيماري هاي توليد مثل دام کوچک

کليه دروس با ضريب 1 مي باشد.

شامل 8 دوره سوالات آزمون دكتري تخصصي دانشگاه آزاد از سال 83 الي 90

17.700

2525

فارماکولوژي دامپزشکي

علوم و تحقيقات تهران

1- فارماکولوژي

2- سم شناسي

 3- فيزيولوژي

 4- بيوشيمي

 5- زبان تخصصي

4

4

2

2

2

شامل 8 دوره سوالات آزمون دكتري تخصصي دانشگاه آزاد از سال 83 الي 90

17.700

2526

فيزيولوژي دامپزشکي

علوم و تحقيقات تهران

1- فيزيولوزي يک

 2- فيزيولوژي دو

 3- زبان تخصصي

 4- فارماکولوژي

 5- آناتومي

 6- بافت شناسي

 7- بيوشيمي

 8- جنين شناسي

7

7

2

1

1

1

1

0.5

شامل 8 دوره سوالات آزمون دكتري تخصصي دانشگاه آزاد از سال 83 الي 90

17.700


روش هاي خريد و سفارش:

1- روش اول- پرداخت آنلاين:

از طريق كليك روي  خريد آنلاين ، پر كردن مشخصات درخواستي و پرداخت وجه .

 

2- روش دوم : واريز وجه و سفارش تلفني :

- انتقال وجه سفارش به شماره كارت (6037991186787150 به نام حامد عراقي) و ارسال مشخصات اعم از نام و نام خانوادگي– ايميل  و شماره تماس از طريق قسمت تماس با ما و يا از طريق ارسال پيام كوتاه و يا تماس با شماره تلفن سفارشات و پشتيباني

 

**  لازم به ذكر است كه سفارشات نهايتا ظرف امروز و يا فردا به صورت فايل PDF به ايميل شما ارسال خواهد شد  **

 


 

موسسه خيريه نور مبينتصاویر متحرک پایین 2تصاویر متحرک پایین 4تصاویر متحرک پایین 1تصاویر متحرک پایین 3

تمامی حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به فروشگاه IranPhD.com می باشد پرده زبرا يو پي اس چاپ آنلاين لباسشویی