مسیر فعلی شما:

بسته هاي آموزشی ویژه آزمون دكتري 96 سراسری ( نیمه متمرکز)دفترچه سوالات دکتری دانشگاه آزاد 93 و 94مجموعه سوالات دكتري دانشگاه آزاد از سال 81 الی 90 کتاب خلاصه مباحث و پاسخنامه های آزمون دکتری كتاب پاسخنامه سوالات آزمون دكتري دانشگاه آزاد سال 94 , 93پاسخنامه هاي دكتري نيمه متمركز91دفترچه سوالات دكتري نيمه متمركز 92پاسخنامه هاي دكتري نيمه متمركز 92دفترچه سوالات آزمون دكتري نيمه متمركز 93(رايگان)پاسخنامه هاي دكتري نيمه متمركز 93دفترچه سوالات آزمون دکتری نیمه متمرکز 94(رایگان)پاسخنامه هاي دكتري نيمه متمركز 94
عضویت در خبرنامه


اخبار تخصصي دكتری

جزئیات محصول :: دفترچه سوالات آزمون دکتری آزاد - گروه علوم پایهدفترچه سوالات آزمون دکتری آزاد - گروه علوم پایه

این مجموعه شامل چندین دوره دفترچه سوالات آزمون های دکتری دانشگاه آزاد برگزار شده در دوره های مختلف و  بصورت فايل PDF  براي شما ارسال خواهد شد

 

کد رشته

نام رشته

دانشگاه های پذیرش کننده

دروس امتحانی

ضرايب دروس

دفترچه سوالات موجود

قيمت

(تومان)

2010

آمار

- علوم تحقیقات تهران

1- آنالیز ریاضی

 2- احتمال پیشرفته

 3- استنباط آماری1و2

 4- زبان انگلیسی

2

2

2

1

شامل9 دوره سوالات آزمون دكتري تخصصي دانشگاه آزاد از سال 82 الي 90

17.700

2020

زیست شناسی دریا – جانوران دریا

- علوم تحقیقات تهران

1- زبان تخصصی انگلیسی

 2- اکولوژی دریا

 3- فیزیولوژی آبزیان

  4- زیست شناسی آبزیان

3

2

2

3

شامل 9 دوره سوالات آزمون دكتري تخصصي دانشگاه آزاد از سال 80 الي 90به جز85و86

17.700

2021

زیست شناسی دریا –  بوم شناسی دریا

- علوم تحقیقات تهران

1-  زبان تخصصی انگلیسی

2- اکولوژی دریا

 3- بیولوژی دریا

 4- آلاینده های دریایی و آبزیان

3

3

1

2

شامل 2 دوره سوالات آزمون دكتري تخصصي دانشگاه آزاد از سال 88 الي 89

سفارش تلفنی

۵.۰۰۰

2030

ریاضی کاربردی –  تحقیق در عملیات

- علوم تحقیقات تهران

- کرج

1- تحقیق در عملیات پیشرفته

 2- جبر خطی

 3- آنالیز حقیقی

 4-  زبان تخصصی انگلیسی

6

3

2

1

شامل 8 دوره سوالات آزمون دكتري تخصصي دانشگاه آزاد از سال 82 الي 89

16.700

2031

ریاضی کاربردی – آنالیز عددی

- علوم تحقیقات تهران

- کرج

1- تحقیق در عملیات پیشرفته

 2- جبر خطی

 3- آنالیز حقیقی

 4-  زبان تخصصی انگلیسی

6

3

2

1

شامل 8 دوره سوالات آزمون دكتري تخصصي دانشگاه آزاد از سال 82 الي 89

16.700

2032

ریاضی –  هندسه توپولوژی

- کرج

1- آنابیز ریاضی

 2- جبر

 3- هندسه منقته

 4-  گروه و جبر لی

 5-  زبان تخصصی انگلیسی

3

3

6

6

1

شامل 7 دوره سوالات آزمون دكتري تخصصي دانشگاه آزاد از سال 83الي 90 به جز سال 87

15.700

2033

ریاضی  جبر

- علوم تحقیقات تهران

- کرج

- علوم تحقیقات کرمان

- مشهد

1- آنابیز ریاضی

 2- جبر

 3- هندسه منقته

 4-  زبان تخصصی انگلیسی

3

6

2

1

شامل 8 دوره سوالات آزمون دكتري تخصصي دانشگاه آزاد از سال 83 الي  90

16.700

2034

ریاضی آنالیز

- علوم تحقیقات تهران

- کرج

- علوم تحقیقات کرمان

- مشهد

1- آنابیز ریاضی

 2- جبر

 3- هندسه منقته

4- زبان تخصصی انگلیسی

6

2

2

1

شامل 8 دوره سوالات آزمون دكتري تخصصي دانشگاه آزاد از سال 83 الي  90

16.700

2051

زمین شناسی – زمین شناسی اقتصادی

- علوم تحقیقات تهران

1- کانسارهای رسوبی

 2- کانسارهای آذرین و دگرگونی

 3- اکتشافات ژئوفیزیکی

 4- اکتشافات ژئوشیمیایی

 5- زمین شناسی ایران

 6- زبان تخصصی

1

2

1

2

2

1

شامل 7 دوره سوالات آزمون دکتری تخصصی دانشگاه آزاد از سال 83 الی  90به جز84

15.700

2052

زمین شناسی – پترولوژی

- علوم تحقیقات تهران

1- شنگ آذرین

 2- سنگ دگرونی

 3- پترولوژی

 4- ژئوشیمی

 5- زمین شناسی ایران

 6- زبان تخصصی

1

1

2

2

2

1

شامل 10 دوره سوالات آزمون دكتري تخصصي دانشگاه آزاد از سال 81 الي 90

17.700

2053

زمین شناسی – فسیل شناسی و چینه شناسی

- علوم تحقیقات تهران

1- ماکروفسیل

 2- میکروفسیل

 3- میکروفاسیس

 4- چینه شناسی ایران

 5- اصول چینه شناسی

 6- زمین شناسی ایران

 7- زبان تخصصی

1

2

2

2

2

2

1

شامل 10 دوره سوالات آزمون دكتري تخصصي دانشگاه آزاد از سال 81 الي 90

17.700

2054

زمین شناسی – سنگ شناسی رسوبی و رسوب شناسی

- علوم تحقیقات تهران

1- رسوب شناسی

 2- محیط رسوبی

 3-سنگ رسوبی

 4- ژئوشیمی رسوبی

 5- زمین شناسی ایران

 6- زبان تخصصی

1

2

2

2

2

1

شامل 10 دوره سوالات آزمون دکتری تخصصی دانشگاه آزاد از سال 81 الی 90

17.700

2055

زمین شناسی – تکتونیک

- علوم تحقیقات تهران

1- ژئوتکتونیک

 2- زمین ساخت

 3- سایز موتکتونیک

 4- تکتونیک ایران

 5- زمین شناسی ایران

 6- زبان تخصصی

1

2

2

2

2

1

شامل 10دوره سوالات آزمون دکتری تخصصی دانشگاه آزاد از سال 81 الی 90

17.700

2061

زیست شناسی –  فیزیولوژی جانوری

- علوم تحقیقات تهران

- علوم و تحقیقات فارس

1- زبان تخصصی

 2- فیزیولوژی دستگاه عصبی مرکزی

 3- فیزیولوژی غشاء سلولی

 4- زیست شناسی تکوینی جانوری

 5- جنین شناسی مقایسه ای مهره داران و بی مهرگان

 6- بیوسیستماتیک جانوری

 7- گونه و گونه زائی

2

3

3

1

1

1

1

شامل 8 دوره سوالات آزمون دکتری تخصصی دانشگاه آزاد از سال 83 الی 90

16.700

2062

علوم جانوری – تکوینی

- علوم تحقیقات تهران

1- زبان تخصصی

 2- فیزیولوژی دستگاه عصبی مرکزی

 3- فیزیولوژی غشاء سلولی

4- زیست شناسی تکوینی جانوری

 5- جنین شناسی مقایسه ای مهره داران و بی مهرگان

6- بیوسیستماتیک جانوری

 7- گونه و گونه زائی

2

1

1

3

3

1

1

شامل 8 دوره سوالات آزمون دکتری تخصصی دانشگاه آزاد از سال 83 الی 90

16.700

2063

زیست شناسی - میکروبیولوژی

- علوم تحقیقات تهران

1- اکولوژی میکرو ارگانیسم ها

 2- فیزیولوژی میکرو ارگانیسم ها

 3- ویروس شناسی پیشرفته

 4- ایمنی شناسی پیشرفته

 5- ژنتیک پروکاربوت ها

 6- میکروبیولوژی خاک

 7- زبان تخصصی

كليه دروس با ضريب 1

شامل 10 دوره سوالات آزمون دکتری تخصصی دانشگاه آزاد از سال 81 الی 90

17.700

2064

زیست شناسی – فیزیولوژی گیاهی

- علوم تحقیقات تهران

1- تاکسونومی جدید

 2- اکولوژی پوششهای گیاهی

 3- زیست شناسی تکوینی در گیاهان

 4- یاخته شناسی و بافت شناسی مقایسه ای

 5- متابولیسم گیاهی

 6- جذب و انتقال

 7- زبان تخصصی

كليه دروس با ضريب 1

شامل 10 دوره سوالات آزمون دکتری تخصصی دانشگاه آزاد از سال 81 الی 90

17.700

2065

زیست شناسی – سلولی و تکوینی گیاهی

- علوم تحقیقات تهران

- تهران شمال

1- تاکسونومی جدید

 2- اکولوژی پوششهای گیاهی

 3- زیست شناسی تکوینی در گیاهان

 4- یاخته شناسی و بافت شناسی مقایسه ای

 5- متابولیسم گیاهی

 6- جذب و انتقال

 7- زبان تخصصی

كليه دروس با ضريب 1

شامل 10دوره سوالات آزمون دکتری تخصصی دانشگاه آزاد از سال 81 الی 90

17.700

2066

زیست شناسی – سلولی و ملکولی

- علوم تحقیقات تهران

1- زیست شناسی سلولی پیشرفته

 2- ساختار DNA و همانند سازی

 3- رونویسی و ترجمه

 4- تنظیم بیان ژن

 5- بیوفیزیک سلولی

 6- ایمنی شناسی

7- زبان تخصصی

كليه دروس با ضريب 1

شامل 9 دوره سوالات آزمون دکتری تخصصی دانشگاه آزاد از سال 82 الی 90

17.700

2067

زیست شناسی – ژنتیک ملکولی

- علوم تحقیقات تهران

1- مهندسی ژنتیک نظریه ها

 2- مهندسی ژنتیک کاربردها

3- ژنتیک مولکولی

 4- ژنتیک جمعیت تکمیلی

 5- ژنتیک ایمنی

 6- ژنتیک انسانی

 7- زبان تخصصی

كليه دروس با ضريب 1

شامل 9 دوره سوالات آزمون دکتری تخصصی دانشگاه آزاد از سال 82 الی 90

17.700

2068

زیست شناسی – سیستماتیک گیاهی

- علوم تحقیقات تهران

1- تاکسونومی جدید

 2- اکولوژی پوشش گیاهی

 3- زیست شناسی تکوینی در گیاهان

 4- یافته و بافت شناسی مقایسه ای

 5- متابولیسم گیاهی

 6- جلب و تنقال

 7- زبان تخصصی

كليه دروس با ضريب 1

شامل 10 دوره سوالات آزمون دکتری تخصصی دانشگاه آزاد از سال 81 الی 90

17.700

2069

بیوشیمی

- علوم تحقیقات تهران

1- آنزیمولوژی

 2- بیوشیمی پروتئین ها و اسید های تو کتیک

 3- بیوشیمی لیست ها و قندها

 4- کنترل متابولیسم

 5- زیست شناسی مولکولی پیشرفته

 6- روشهای بیوشیمی ( نظری و عملی)

 7- زبان تخصصی

كليه دروس با ضريب 1

شامل 8 دوره سوالات آزمون دكتري تخصصي دانشگاه آزاد از سال 82 الي 89

17.700

2070

بیوفیزیک

- علوم تحقیقات تهران

1- بیوفیزیک سلولی

 2- بیوفیزیک ملکولی

 3- بیوفیزیک نظری

 4- بیوفیزیک پرتویی

 5- زیست شناسی مولکولی پیشرفته

 6- روشهای بیوفیزیک ( نظری و عملی)

 7- زبان تخصصی

كليه دروس با ضريب 1

شامل 1 دوره سوالات آزمون دکتری تخصصی دانشگاه آزاد اسلامی سال 90

سفارش تلفنی

۲۵۰۰

2081

شیمی –

 شیمی فیزیک

- علوم تحقیقات تهران

- اراک

1- شیمی فیزیک پیشرفته

 2- کوانتوم شیمی

 3- ترمودینامیک آماری

 4- سینتیک شیمیایی پیشرفته

 5- طیف سنجی مولکولی

 6- الکتروشیمی پیشرفته

 7- زبان تخصصی

3

3

3

3

3

3

1

شامل 9 دوره سوالات آزمون دکتری تخصصی دانشگاه آزاد از سال 82 الی 90

17.700

2082

شیمی –

 شیمی تجزیه

- علوم تحقیقات تهران

- اراک

1- شیمی تجزیه پیشرفته

 2- روشهای الکترو شیمی تجزیه ای

 3- روش کروماتوگرافی

 4- روشهای اسپکترومتری تجزیه ای

 5- زبان تخصصی

2

2

2

2

1

شامل 8 دوره سوالات آزمون دکتری تخصصی دانشگاه آزاد از سال 83 الی 90

17.700

2083

شیمی –

 شیمی آلی

- علوم تحقیقات تهران

- اراک

- تهران شمال

- مشهد

- یزد

1- شیمی فیزیک آلی

 2-سنتز مواد آلی

 3- شیمی آلی پیشرفته

 4- اسپکتروسکوپی مواد آلی

 5- شیمی متروسیکلها

 6- زبان تخصصی

3

3

3

3

3

1

شامل9 دوره سوالات آزمون دکتری تخصصی دانشگاه آزاد از سال 82 الی 90

17.700

2084

شیمی –

شیمی معدنی

- علوم تحقیقات تهران

- اراک

1- طیف سنجی معدنی

 2- شیمی فیزیک معدنی

 3- سینتیک معدنی

 4- شیمی معدنی پیشرفته

5- زبان تخصصی

3

3

3

3

1

شامل 8 دوره سوالات آزمون دکتری تخصصی دانشگاه آزاد از سال 83 الی 90

16.700

2085

شیمی –

شیمی کاربردی

-        تهران شمال

1- شیمی آلی

 2- شیمی معدنی

 3- شیمی فیزیک

 4- شیمی تجزیه

 5- اصول محاسبات صنعتی

 6- شیمی صنعتی(1و2)

 7- واکنشگاه(1)

 8- کنتل دستگاهی در صنعت شیمی

9- زبان تخصصی

كليه دروس با ضريب 1

شامل 9 دوره سوالات آزمون دکتری تخصصی دانشگاه آزاد از سال 82 الی 90

17.700

2101

فیزیک

حالت جامد

- علوم تحقیقات تهران

1- مکانیک کوانتومی پیشرفته

 2- الکترودینامیک

 3- مکانیک آماری پیشرفته (1)

 4- زبان تخصصی

 5- حالت جامد پیشرفته (1)

2

2

2

1

3

شامل 10 دوره سوالات آزمون دكتري تخصصي دانشگاه آزاد از سال 81 الي  90

17.700

2102

فیزیک اتمی و ملکولی

- علوم تحقیقات تهران

1- مکانیک کوانتومی پیشرفته

 2- الکترودینامیک

3- مکانیک آماری پیشرفته (1)

 4- زبان تخصصی

 5- فیزیک لیزر یا فیزیک پلاسما

2

2

2

1

3

شامل 9 دوره سوالات آزمون دكتري تخصصي دانشگاه آزاد از سال 81 الي 90 بهجز 82

17.700

2103

فیزیک ذرات بنیادین و نظریه میدانها

- علوم تحقیقات تهران

1- مکانیک کوانتومی پیشرفته

 2- الکترودینامیک

3- مکانیک آماری پیشرفته (1)

 4- زبان تخصصی

5- مکانیک کوانتومی نسبیتی یا مکانیک کوانتومی پشرفته

2

2

2

1

3

شامل 7 دوره سوالات آزمون دكتري تخصصي دانشگاه آزاد از سال 84 الي 90

15.700

2111

فیزیک دریا

- علوم تحقیقات تهران

1- دینامیک اقیانوسها

 2- فیزیک دریا

 3- مکانیک سیالات

 4- زبان تخصصی

2

2

1

1

شامل 5 دوره سوالات آزمون دكتري تخصصي دانشگاه آزاد از سال 83 الي 86 و 88

13.700

2112

هواشناسی

- علوم تحقیقات تهران

1- ریاضی ( معادلات دیفرانسیل ، مشتقات جزء)

 2- مکانیک سیالات

 3- زبان تخصصی

 4- هواشناسی دینامیکی 

1

1

1

2

شامل 8 دوره سوالات آزمون دكتري تخصصي دانشگاه آزاد از سال 81 الي 88

16.700

2121

ژئوفیزیک

 (کلیه گرایشها)

- علوم تحقیقات تهران

1- زبان تخصصی

 2- فیلترهای دیجیتال

 3- بازخوانی داده های لرزه ای بازتابی

 4- تئوری انتشار امواج الاستیک

 5- زلزله شناسی (1و2)

6- گرانی سنجی (1و2)

7- ژئوالکتریک اکتشافی EM و IP

8- اکتشافات گرانی سنجی

 9- ژئومغناطیس (1و2) 

1

2

2

2

2

2

2

2

2

شامل 9 دوره سوالات آزمون دكتري تخصصي دانشگاه آزاد از سال 81 الي 90

17.700


روش هاي خريد و سفارش:

1- روش اول- پرداخت آنلاين:

از طريق كليك روي  خريد آنلاين ، پر كردن مشخصات درخواستي و پرداخت وجه .

 

2- روش دوم : واريز وجه و سفارش تلفني :

- انتقال وجه سفارش به شماره كارت (6037991186787150 به نام حامد عراقي) و ارسال مشخصات اعم از نام و نام خانوادگي– ايميل  و شماره تماس از طريق قسمت تماس با ما و يا از طريق ارسال پيام كوتاه و يا تماس با شماره تلفن سفارشات و پشتيباني

 

**  لازم به ذكر است كه سفارشات نهايتا ظرف امروز و يا فردا به صورت فايل PDF به ايميل شما ارسال خواهد شد  **

 

موسسه خيريه نور مبينتصاویر متحرک پایین 2تصاویر متحرک پایین 4تصاویر متحرک پایین 1تصاویر متحرک پایین 3

تمامی حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به فروشگاه IranPhD.com می باشد پرده زبرا يو پي اس چاپ آنلاين لباسشویی